Договір надання послуг користування віртуальною платформою PeopleForce

Постачальник послуг

Постачальником послуг є Товариство з обмеженою відповідальністю “ПІПЛФОРС”, (код ЄДРПОУ 43537609, адреса реєстрації –  01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 30А )

Користувач

Користувачем вважається будь-яка фізична або юридична особа, яка підтвердила згоду на укладання цього Договору шляхом прийняття всіх її умов та оформлення замовлення на користування віртуальною платформою PeopleForce (надалі – платформа).

Предмет договору

Постачальник бере на себе зобов’язання надати Користувачеві комплекс послуг із надання в користування віртуальної платформи PeopleForce, а Користувач зобов’язується вносити за це відповідну плату та дотримуватись умов користування платформою.

Оплата

 • Ціна послуг вказана на веб-сайті https://peopleforce.io , без ПДВ.
 • Умовами надання послуг може бути передбачений безкоштовний тестовий період.
 • Ціна на послуги може бути змінена Постачальником послуг в односторонньому порядку шляхом зміни інформації на сайті.
 • Оплата за послуги може бути внесена Користувачем через платіжний модуль або в інший спосіб, окремо обумовлений сторонами.
 • Постачальник послуг може надати розрахункові документи на підставі окремого запиту Користувача.
 • За бажанням Користувача та на підставі обопільної згоди Постачальник послуг може надати додаткові послуги (зміна функціональних особливостей платформи, зміна інтерфейсу тощо). Ціна на такі додаткові послуги та інші умови їх надання погоджується Сторонами окремо.

Порядок надання послуг

 • Постачальник послуг зобов’язаний надати Користувачу платформу з функціональними можливостями як це описано на сайті https://peopleforce.io .
 • Постачальник послуг має право припинити доступ Користувача до платформи в разі нездійснення Користувачем обов’язкової оплати або в разі грубого порушення умов користування платформою з боку Користувача. У такому разі, дані облікового запису Користувача зберігаються протягом 90 календарних днів, або негайно видаляються за бажанням Клієнта. Якщо після спливу цього терміну Користувач не вніс обов’язкову оплату або не припинив порушення умов користування платформою, Постачальник послуг має право видалити дані облікового запису Користувача.
 • Постачальник послуг має право тимчасово припинити доступ Користувача до платформи або окремих її елементів з метою проведення технічних робіт з попереднім повідомленням Користувача про такі роботи принаймні за 24 години до їх початку в разі планових робіт, або без попереднього повідомлення в разі проведення аварійних робіт. 
 • Постачальник послуг має право за власною ініціативою вносити зміни до функціонала платформи без зміни її основного призначення та функціональних можливостей.

Права, обов’язки та відповідальність Постачальника послуг

 • Постачальник послуг зобов’язаний підтримувати нормальну роботу платформи протягом всього часу, на який вона надана в користування, за винятком дії непередбачуваних обставин, що знаходяться поза волею Постачальника послуг.
 • Постачальник послуг зобов’язаний негайно повідомляти Користувача про несанкціонований доступ до даних Користувача на платформі PeopleForce або спроби такого доступу.
 • Постачальник послуг не отримує будь-яких прав на інформацію в обліковому записі Користувача та не використовує персональну інформацію, що міститься в обліковому записі Користувача, окрім використання таких даних на підставі окремої згоди Користувача.
 • Постачальник послуг має право залучати до підтримки платформи PeopleForce третіх осіб й несе відповідальність перед Користувачем за дії таких третіх осіб як за свої власні.
 • Постачальник послуг не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, спричинену шкоду, втрати, що були пов’язані з користуванням або неможливістю користуватись платформою.

Права, обов’язки та відповідальність Користувача

 • Користувач має право на належний рівень наданих послуг та на отримання достатньої та вчасної технічної підтримки щодо роботи платформи.
 • При укладанні цього Договору Користувач зобов’язаний надати Постачальнику послуг правдиву інформацію про себе, свою господарську діяльність та іншу інформацію, що може бути затребувана Постачальником послуг. В разі надання неправдивої інформації Постачальник послуг залишає за собою право припинити доступ Користувача до платформи у будь-який момент.
 • Користувач зобов’язаний не використовувати платформу з метою іншою, ніж здійснення своєї законної господарської діяльності.
 • Користувач несе відповідальність за збереження свого паролю, логіну, інших ідентифікаторів доступу до платформи, конфіденційної інформації та персональних даних, що були внесені до платформи.
 • Користувач не може надавати в користування свій доступ до платформи іншим особам, які не залучені до господарської діяльності Користувача.
 • Користувач зобов’язаний не використовувати програмний код або будь-яку його частину в будь-який спосіб інший, ніж це передбачено цим Договором, не розголошувати та не використовувати алгоритми або будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, що є частиною платформи, не змінювати інтерфейс платформи, модифікувати платформу, не публікувати та не копіювати код або його частину, об’єкти інтелектуальної власності, що є частинами платформи.
 • Користувач зобов’язаний дотримуватись технічних обмежень, встановлених щодо платформи.
 • До початку користування платформою Користувач зобов’язаний ознайомитись із цим Договором, іншими правилами користування платформою, політикою конфіденційності, технічними обмеженнями платформи, та ознайомити зі вказаними ресурсами всіх осіб, причетних до користування платформою.
 • Користувач має право на повернення сплачених коштів та на відмову від надання послуги або на вимогу безоплатно усунути недоліки в процесі надання послуги в разі невідповідності наданої послуги її опису або в разі неможливості надати послугу з вини Постачальника послуг, протягом 1 (одного) місяця з моменту початку надання послуги. 

Гарантії конфіденційності інформації

 • Постачальник послуг бере на себе зобов’язання дотримуватись режиму конфіденційності інформації, що була ним отримана в процесі надання послуг Користувачу. Під конфіденційною інформацією розуміються будь-які дані, що були отримані Постачальником послуг від Користувача в рамках виконання цього Договору. Розголошення таких даних може відбуватись Постачальником послуг лише з метою надання послуг, або на підставі окремого погодження Користувача.
 • Постачальник послуг зобов’язується не використовувати будь-які персональні дані, що були ним отримані у зв’язку з наданням послуг Користувачу, окрім використання, що є необхідним для надання послуг.
 • Користувач зобов’язаний зберігати режим конфіденційності всієї інформації, що стала йому відома в процесі отримання послуг від Постачальника послуг.

Строк цього Договору та припинення надання послуг

 • Цей Договір може бути припинений в односторонньому порядку Постачальником послуг у разі грубого порушення умов цього Договору з боку Користувача, або у разі систематичної (більше ніж 2 рази) затримки оплати за послуги з боку Користувача, або у разі неможливості подальшого надання послуги. У разі неможливості подальшого надання послуги Постачальник послуг зобов’язаний попередити про припинення цього Договору не пізніше ніж за 1 місяць до дати такого припинення та вчинити усі можливі дії по передачі Користувачу інформації, що міститься в обліковому записі Користувача.
 • У разі дострокового припинення надання послуги з вини Постачальника послуг останній повертає Користувачу надміру сплачені кошти за вирахуванням оплати за фактично надані послуги.
 • Клієнт може припинити цей Договір в односторонньому порядку шляхом видалення облікового запису та видалення контенту. У такому разі, сплачені кошти за майбутні періоди користування Клієнту не повертаються.
 • Постачальник послуг має право видалити всю інформацію в обліковому записі Користувача через 90 календарних днів після припинення надання послуги.

Зміна умов цього Договору

Постачальник послуг має право змінити умови цього Договору, ціну послуги, об’єм наданих послуг, конфігурацію та функціональні особливості платформи в односторонньому порядку, про що повідомляє Клієнта.