Przychód na pracownika

Czym jest przychód na pracownika?

Główna icon Słowniczek HR icon

Przychód na pracownika

Chcesz móc jeszcze lepiej oceniać efektywność pracy w Twojej firmie? Wykorzystaj do tego metrykę, jaką jest przychód na pracownika.

Czym jest przychód na pracownika?

Przychód na pracownika (ang. Revenue per Employee, RPE) to średnia, wyrażająca wartość przychodów firmy w przeliczeniu na jednego pracownika. Możemy wykorzystać go, aby sprawdzić jak procentowo urosła firma rok do roku (YoY), porównać ją z konkurencyjnymi firmami z tej samej branży, a analizując równolegle różne aspekty biznesowe – ocenić efektywność oraz produktywność działań firmy. Dobrą praktyką jest regularne weryfikowanie przychodu na pracownika, bo pozwala to szybko zauważyć zmiany w wydajności.

Dla jasności, rozróżnijmy jeszcze pojęcie „przychodu na pracownika” od „zysku na pracownika”. Przychód oznacza całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży towarów lub usług, a zysk to dochód, który pozostanie nam po uwzględnieniu wszystkich kosztów operacyjnych.

Jak obliczyć przychód na pracownika?

Przychód na pracownika obliczamy dzieląc całkowity przychód firmy z ostatnich dwunastu miesięcy (ang. Last Twelve Months Revenue, LTM Revenue) przez aktualną liczbę jej pracowników etatowych (ang. Full-Time Equivalent, FTE).

Do obliczenia wartości przychodu na pracownika musisz więc:

 • poznać wysokość całkowitego przychodu, wygenerowanego przez firmę w danym roku;

 • ustalić całkowitą liczbę pracowników etatowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Czynniki wpływające na wskaźnik przychodu na pracownika

Powyższe ustalenia wiążą przychód na pracownika z innymi metrykami biznesowymi. Istnieje bowiem wiele czynników mających wpływ na ostateczną liczbę pracowników, uwzględnianą w wyliczeniach, np. rotacja pracowników. Ważnym aspektem biznesowym będzie też wiek firmy i etap rozwoju, na jakim się ona znajduje. Młoda firma generuje niski przychód, a ponosi duże koszty operacyjne, więc naturalną koleją rzeczy będzie niższy przychód na pracownika. Również rodzaj branży, w jakiej firma działa, odbija się na wartości wskaźnika przychodu, ponieważ różne branże mają specyficzne zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Kiedy mówimy o odpowiednim przychodzie na pracownika?

Przychód na pracownika jest średnią, na którą wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Nie można więc ustalić konkretnej wartości, która będzie satysfakcjonować różne firmy. Można jedynie porównywać wartości przychodu rok do roku. Im wyższe wskaźniki, tym wyższa wydajność, a co za tym idzie – zyski.

Co zrobić, gdy przychód na pracownika jest niski?

Możesz skonfrontować wartość przychodu na pracownika w swojej firmie z konkurencją, wykorzystując do tego informacje zawarte w oficjalnych sprawozdaniach finansowych. Jeżeli zauważysz, że w porównaniu do konkurencji, Twój dochód na pracownika jest niski, może to świadczyć m.in. o: przepracowaniu pracowników i ich niskiej wydajności, błędach w procesie rekrutacji i zatrudniania lub problemach w zespole, które przekładają się na wysoką rotację pracowników. W tej sytuacji dział HR powinien podjąć temat, poddać go głębszej analizie i wdrożyć niezbędne zmiany w swoich praktykach.

Jak zwiększyć przychód na pracownika?

Jeśli uważasz, że przychód na pracownika w Twojej firmie jest zbyt niski, wypróbuj poniższe sposoby, aby poprawić wartość tego wskaźnika.

 • Postaw na rozwój zawodowy pracowników – zapewnij im dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy i szkoleń (np. szkoleń produktowych, sprzedażowych, rozwijających kompetencje miękkie itd.). Kompetentni pracownicy działają efektywniej i są bardziej produktywni.

 • Zatrudnij managerów o właściwych umiejętnościach – wybierz managerów o zdolnościach przywódczych i zarządczych. Nie opiera swojej decyzji o staż pracy, czy posiadane wykształcenie. Tylko manager o silnym autorytecie, który umie zmotywować zespół do wysokiej wydajności oraz potrafi ją utrzymać w dłuższej perspektywie czasu, będzie miał wpływ na wysokość przychodu.

 • Zautomatyzuj pracę – upraszczaj działania każdego z działów, generując oszczędności czasowe i finansowe. Odsuwając konieczność zwiększenia zatrudnienia, zmniejszasz całkowitą liczbę pracowników, których ostatecznie uwzględnisz w obliczaniu wskaźnika przychodu.

 • Umiejętnie zarządzaj zaangażowaniem pracowników – dostosuj zakres obowiązków do umiejętności pracowników, aby podnosić ich poziom zaangażowania i satysfakcji oraz skup się na mocnych stronach pracowników i doceniaj ich osiągnięcia, tym samym eliminując widmo rotacji. Nie traktuj pracowników jako firmowy wydatek, ale jako cenny zasób.

Dlaczego dział HR powinien mierzyć przychód na pracownika?

Dział HR ma za zadanie skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim, tak by generował on jak największe zyski. Mierzenie metryki, jaką jest przychód na pracownika, pozwala mu pozyskać ważne dane o tym, jak funkcjonuje zespół.

Mając te informacje można zidentyfikować problemy i obszary wymagające poprawy. Krokami naprawczymi mogą być np.:

 • wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej firmy;

 • wdrożenie nowych planów rozwoju zawodowego;

 • skuteczniejsze monitorowanie poziom stresu w zespole i unikanie sytuacji przeciążenia pracą, czy wypalenia zawodowego;

 • modyfikacja lub rozszerzenie oferty benefitów pracowniczych;

 • poprawa procesów rekrutacji, zatrudnienia i onboardingu;

 • redukcja lub zwiększenie ilości zatrudnionych osób.

Podsumowanie: Przychód na pracownika

Przychód na pracownika to przydatny wskaźnik, który – chociaż nie mówi o firmie wszystkiego – pomaga lepiej zrozumieć, co wpływa na efektywność zespołu. Regularne monitorowanie jego wartości, w odniesieniu do innych metryk biznesowych, umożliwia uzyskanie pełnego obrazu wydajności i zaplanowanie działań, które poprawią wynik finansowy firmy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.