Ableizm

Czym jest ableizm?

Czym jest ableizm?

Ableizm jest formą dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (OzN) i odnosi się do postaw, praktyk, polityk i systemów, które wykluczają, stygmatyzują lub dyskryminują osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub rozwojową.

Ableizm może przejawiać się w różnych formach, na przykład:

 • poprzez założenie, że osoby z niepełnosprawnościami są mniej zdolne lub inteligentne niż osoby bez niepełnosprawności;

 • poprzez odmawianie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do edukacji lub możliwości zatrudnienia;

 • poprzez  niezapewnianie  osobom z niepełnosprawnościami niezbędnych udogodnień lub wsparcia, aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Ableizm jest wszechobecnym problemem, który ma bardzo negatywny wpływ na życie osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ogranicza ich możliwości i utrwala stereotypy oraz uprzedzenia.

Jak ableizm wpływa na branżę HR?

Ableizm może przejawiać się na kilka sposobów w praktykach i politykach dotyczących zasobów ludzkich. Oto niektóre przykłady ableizmu w HR:

 • Nieobiektywne praktyki rekrutacyjne. Ableizm może być odzwierciedlony w procesie rekrutacji, gdy specjaliści HR lub managerowi ds. rekrutacji przyjmują założenia dotyczące możliwości kandydata na podstawie jego niepełnosprawności.
 • Niedostępne miejsca pracy. Polityki i praktyki HR, które nie zapewniają udogodnień dla pracowników z niepełnosprawnościami, takich jak dostępne wejścia, toalety i stanowiska pracy, mogą sprawić, że miejsce pracy będzie niedostępne i dyskryminujące.
 • Nieodpowiednie szkolenia i rozwój. Praktyki HR, które nie oferują odpowiednich szkoleń i możliwości rozwoju dla pracowników z niepełnosprawnościami, mogą być postrzegane jako dyskryminujące.
 • Brak różnorodności i integracji. Praktyki HR, które nie traktują priorytetowo różnorodności i integracji, mogą być postrzegane jako dyskryminujące, ponieważ nie uwzględniają specyficznych potrzeb i doświadczeń pracowników z niepełnosprawnościami.
 • Stereotypy i założenia. Specjaliści HR, którzy trzymają się stereotypów lub przyjmują założenia dotyczące osób z niepełnosprawnościami, mogą przyczyniać się do powstania kultury ableizmu w miejscu pracy.

W jaki sposób specjaliści HR mogą zapobiegać ableizmowi?

Zapobieganie ableizmowi w miejscu pracy wymaga wspólnego wysiłku specjalistów HR, managerów i pracowników na rzecz promocji inkluzywności i dostępności. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w zapobieganiu ableizmowi w miejscu pracy:

 • Opracowanie polityk i praktyk, które priorytetowo traktują dostępność i inkluzywność. Może to wiązać się z zapewnieniem udogodnień dla pracowników z niepełnosprawnościami, zapewnienie dostępności otoczenia fizycznego oraz promowanie kultury szacunku i integracji.
 • Szkolenie specjalistów HR, managerów i pracowników. Szkolenia mogą pomóc zwiększyć świadomość na temat ableizmu i zapewnić strategie zapobiegania mu. Mogą to być szkolenia dotyczące zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami, dostosowania się do potrzeb i dostępności udogodnień.
 • Wspieranie kultury szacunku i integracji. Promowanie kultury szacunku i integracji, która uznaje wyjątkowy wkład i perspektywy wszystkich pracowników, jest bardzo ważne. Można to osiągnąć poprzez inicjatywy angażujące pracowników, działania integracyjne i otwartą komunikację.
 • Zapewnienie udogodnień. Takie rozwiązania, jak technologia wspomagająca, elastyczna organizacja pracy i dostępne udogodnienia mogą sprawić, że pracownicy z niepełnosprawnościami będą mieli równe szanse na efektywne wykonywanie swojej pracy.
 • Regularny przegląd polityk i praktyk HR. Regularny przegląd polityk i praktyk HR może pomóc zidentyfikować wszelkie potencjalne bariery dla integracji i dostępności oraz dać możliwość ich poprawy.
 • Wspieranie różnorodności i integracji. Promowanie różnorodności i integracji poprzez tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska, które ceni i szanuje indywidualne różnice i unikalny wkład.

Aby mieć pewność, że wszyscy Twoi pracownicy, niezależnie od ich możliwości fizycznych, wykorzystują swój potencjał – skorzystaj z naszego modułu PeoplePerform. Narzędzie to pozwala wyznaczać i oceniać cele dla każdego pracownika, zespołu lub firmy, a także dostosowywać te cele w oparciu o indywidualne wymagania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, już dziś poproś o bezpłatne demo.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.