Rotacja pracowników

Czym jest rotacja pracowników?

Główna icon Słowniczek HR icon

Rotacja pracowników

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników to coś, z czym każda firma musi się zmierzyć. Pod tym pojęciem kryje się metryka, oznaczająca całkowitą liczbę pracowników, którzy opuszczają firmę w określonym czasie (przeważnie w ciągu jednego roku). Rotacja pracowników może dotyczyć firmy jako całości lub konkretnych działów, zespołów, podjednostek itp.

Rotacja pracowników obejmuje wszystkich pracowników, opuszczają firmę – czy to w wyniku redukcji etatów, z powodu zwolnienia przez pracodawcę czy w wyniku dobrowolnej rezygnacji itp. W Stanach Zjednoczonych średni wskaźnik rotacji pracowników w 2021 roku wynosił od 12% do 15%.

Jakie są typy rotacji pracowników?

Istnieją cztery podstawowe typy rotacji pracowników, które z kolei są pogrupowane w dwie kategorie.

Rotacja dobrowolna / przymusowa

Kiedy pracownik decyduje się opuścić firmę z własnej woli, bez zewnętrznej presji, jest to uważane za dobrowolne odejście. Kiedy pracownik zostaje zwolniony, jego etat zostaje zredukowany lub w inny sposób zostanie zmuszony do opuszczenia firmy, uważa się to za rotację przymusową.

Rotacja pożądana / niepożądana

Jeśli organizacja zwalnia lub traci niedostatecznie wydajnych pracowników i zastępuje ich nowymi, wydajniejszymi osobami – mówimy o rotacji pożądanej. Natomiast, gdy firma traci swoje największe talenty podczas procesu rotacji pracowników, ale nie udaje jej się ich nikim zastąpić, mamy do czynienia z rotacją niepożądaną.

Co powoduje rotację pracowników?

Biorąc pod uwagę cztery różne rodzaje rotacji pracowników, wiele czynników może ją powodować. Pomińmy jednak kwestie osobiste, bo ze swej natury są trudne do przewidzenia lub zaplanowania. Do powodów zwiększonej rotacji pracowników należą przede wszystkim:

  • konkurenci oferujący lepsze wynagrodzenie,

  • niskie zaangażowanie pracowników w firmie,

  • toksyczna kultura korporacyjna i niewłaściwe zarządzanie,

  • nierozsądne warunki i godziny pracy,

  • brak możliwości szkolenia i kształcenia,

  • ograniczone możliwości awansu wewnętrznego.

Jak obliczyć rotację pracowników?

Ponieważ większość firm woli obliczać rotację pracowników rok do roku, użyjemy właśnie tej metodologii.

Wystarczy wziąć całkowitą liczbę pracowników, którzy opuścili firmę w ciągu jednego roku i podzielić ją przez liczbę pracowników, którzy pracowali w tym samym okresie. Następnie pomnóż tę liczbę przez 100, aby obliczyć wskaźnik rotacji pracowników.

Jeśli Twoja firma zatrudnia 100 pracowników w ciągu jednego roku i 20 z nich odchodzi, to oznacza, że wskaźnik rotacji pracowników wynosi 20%. Jest to maksymalny poziom, który jest możliwy do zaakceptowania przez większość firm.

Twoje równanie będzie wyglądać następująco: (20/100)*100 = 20.00

Jakie są koszty wysokiego wskaźnika rotacji pracowników?

Regularna utrata dużej liczby pracowników jest niewątpliwie bardzo kosztowna. Zatrudnianie nowych pracowników, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i proces onboardingu nie jest tani, podobnie jak pokrycie kosztów związanych z pakietami zwolnień.

Do tego dochodzą koszty pozafinansowe, takie jak:

  • zakłócenia spowodowane ciągłym odchodzeniem pracowników,

  • zerwane więzi osobiste

  • stres, jakiego doświadczają pracownicy, adaptując się do nowych kolegów.

Rotacja jest w pewnym stopniu nieunikniona, ale należy starać się zminimalizować i kontrolować ten proces w jak największym stopniu, aby zmniejszyć koszty.

Jak można najlepiej kontrolować wskaźnik rotacji pracowników?

Najlepszą strategią jest działanie prewencyjne poprzez poprawę zaangażowania, morale i perspektyw rozwoju członków zespołu. Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest zastosowanie systemu zarządzania wydajnością, który pozwala na wyznaczanie i monitorowanie celów, śledzenie i mierzenie postępów OKR oraz poprawę interakcji w zespole poprzez oceny 360. To pomaga stworzyć środowisko pracy charakteryzujące się zaangażowaniem i produktywnością, w którym pracownicy są mniej skłonni do odejścia.

Jeśli niepokoi Cię obecny wskaźnik rotacji pracowników lub chcesz zrozumieć, jak możesz zwiększyć ogólną wydajność HR swojej firmy, PeopleForce może Ci pomóc. Pomagamy firmom z wielu sektorów zarządzać ich procesami HR, w tym rotacją pracowników. Wypełnij formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.