Analiza wykorzystania zasobów

Analiza wykorzystania zasobów (Utilization analysis)

Główna icon Słowniczek HR icon

Analiza wykorzystania zasobów

Analiza wykorzystania zasobów/użyteczności zasobów (ang. Utilization analysis) odnosi się do całościowej analizy zasobów kadrowych i demograficznych firmy. Jest to narzędzie wykorzystywane do porównania danych demograficznych obecnych pracowników z danymi demograficznymi dostępnej siły roboczej. Ma służyć zapewnieniu równego dostępu i możliwości rozwoju wszystkim pracownikom. Wykorzystuje się je szczególnie w krajach, w których obowiązują przepisy antydyskryminacyjne, aby pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów i wymogów legislacyjnych.

Ta metoda analizy ma trzy etapy.

  • W pierwszym etapie dokonuje się podziału pracowników firmy na grupy, odpowiadające poszczególnym stanowiskom (np. kadra zarządzająca, pracownicy biurowi itp.) i dla każdej grupy oblicza się procentowy udział mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ogólnej liczbie osób objętych badaniem.

  • W drugim etapie pozyskuje się najnowsze dane statystyczne z zewnętrznych źródeł, dotyczące siły roboczej, z adekwatnym podziałem na grupy.

  • W trzecim etapie porównuje się dane zewnętrzne z firmowymi danymi uzyskanymi w pierwszym etapie analizy. Porównując te dwie liczby, można odkryć stopień wykorzystania zasobów, a następnie sprawdzić, czy przestrzega się standardów różnorodności (tzn. czy trzeba wypełniać parytety).

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.