Partner biznesowy ds. zasobów ludzkich

Kim jest partner biznesowy ds. zasobów ludzkich?

Główna icon Słowniczek HR icon

Partner biznesowy ds. zasobów ludzkich

Kim jest partner biznesowy ds. zasobów ludzkich?

Partner biznesowy HR to doświadczony menedżer HR, który współpracuje bezpośrednio z najwyższym kierownictwem organizacji lub firmy i pomaga w opracowaniu programu zarządzania talentami oraz osiąganiu celów korporacyjnych. Strateg, który rozumie obszary zarządzania talentami, rekrutacji, zarządzania biznesem i strategii organizacji.

Jaka jest różnica między partnerem biznesowym ds. zasobów ludzkich a menedżerem ds. zasobów ludzkich? 

Ten rodzaj partnerstwa rzadko obejmuje pracę eksperta w dziale HR. Partner biznesowy ds. zasobów ludzkich nie jest zatrudniony na stanowisku menedżera ds. zasobów ludzkich (HRM) ani dyrektora ds. zasobów ludzkich (HRD). Partner biznesowy nie wykonuje zadań administracyjnych, ale jest proszony o współpracę z kierownictwem wyższego szczebla, kierowanie strategią rozwoju i angażowanie się w prace doradcze. Jego kontakty w firmie są wysokiej rangi.

Zadania HR business partnera obejmują:

  • pomoc w realizacji bieżących celów strategicznych;

  • pomoc w opracowywaniu procesów biznesowych, wdrażaniu praktyk HR oraz opracowywaniu metodologii zgodnych z procesami firmy;

  • przegląd potrzeb biznesowych, analiza i dostosowanie strategii HR firmy do tych potrzeb;

  • konsultacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i wdrażania strategii personalnej;

  • poszukiwanie i proponowanie nowych, alternatywnych rozwiązań, zarówno w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i w sferze administracji biznesowej, jeśli istnieje powiązanie;

  • udział w procesach biznesowych, gdy jest to konieczne, np. przy opracowywaniu strategii biznesowej;

  • profesjonalna ocena decyzji zarządczych z punktu widzenia HR oraz wprowadzanie zmian w tych decyzjach;

  • wpływ na interakcje między działami i zapewnianie spójności pracy zgodnie ze strategią;

  • rozwiązywanie wspólnie z kierownictwem niestandardowych spraw: wchodzenie na nowe rynki, wprowadzanie nowych produktów, sytuacje kryzysowe itp.

Głównym zadaniem tego rodzaju specjalisty jest stworzenie silnego zespołu i wdrożenie kultury korporacyjnej w celu przeprowadzenia niezbędnej transformacji i strategicznego rozwoju firmy.

Kim jest strategiczny partner biznesowy ds. zasobów ludzkich? 

Strategiczny partner HR to ekspert, który bierze udział w negocjacjach dotyczących przyszłości, misji, celów i ogólnej strategii firmy lub organizacji. Co więcej, strategiczny partner HR ma prawo głosu podczas takich spotkań, a także prawo do komunikacji z pracownikami. Aby osiągnąć ten poziom, partner biznesowy ds. zasobów ludzkich musi w pełni rozumieć strukturę i procesy pracy w firmie oraz posiadać umiejętności przywódcze, które pozwolą mu wdrażać swoje sugestie i pomysły wspólnie z kierownictwem.

Umiejętności niezbędne dla partnera biznesowego ds. zasobów ludzkich

Podstawową kompetencją HR-business-partnera jest wykazywanie się cechami przywódczymi, branie odpowiedzialności w warunkach niejednoznaczności, umiejętność wpływania na innych i nakłaniania ich do wysłuchania jego opinii oraz argumentów na jego korzyść. Musi być decyzyjny w sprawach, które pośrednio wpływają na wyniki firmy, oraz mieć duże doświadczenie w pracy w dziale HR.

HR business partnerzy wpływają na relacje w firmie oparte na zaufaniu, wspierają partnerskie relacje, działając jednocześnie w interesie firmy. Wymaga to lojalności, umiejętności komunikowania się z ludźmi i dobrego zrozumienia relacji w zespole.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.