Polityka prywatności

Usługodawca Peopleforce Virtual Platform zobowiązuje się do zachowania poufności otrzymanych informacji i danych osobowych oraz podejmie wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania. Niniejsza Polityka prywatności reguluje stosunki między Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie korzystania z informacji poufnych i danych osobowych, ich otrzymywania, ochrony, przetwarzania, przekazywania i usuwania oraz stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług Peopleforce Virtual Platform.

Niniejsza Polityka Poufności posługuje się poniższymi terminami w następującym znaczeniu:

Dane osobowe – informacje lub zestaw informacji o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub może być konkretnie zidentyfikowana;

Informacje Poufne – informacje lub dane określone jako poufne, które Usługodawca i Użytkownik otrzymują od siebie nawzajem w procesie świadczenia Usług Platformy Wirtualnej People Force

Import danych – wprowadzanie danych dostarczonych przez Użytkownika do Platformy People Force;

Przechowywanie danych w chmurze – bezpieczne przechowywanie danych w chmurze na wielu serwerach połączonych w sieć na terenie Unii Europejskiej.

Zgoda na przekazanie danych – jasno wyrażona zgoda właściciela danych lub prawnego i upoważnionego użytkownika takich danych na takie przekazanie danych, w tym poprzez akceptację niniejszych warunków i złożenie zamówienia na korzystanie z wirtualnej platformy Peopleforce.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – (GDPR, Rozporządzenie (UE) 2016/67), część przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Usługodawca przestrzega norm ISO 9001 oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych podczas pracy z danymi osobowymi i informacjami poufnymi.

Stosunki pomiędzy Usługodawcą a Klientem podlegają ustawodawstwu Ukrainy oraz innych krajów, w których jest ono stosowane.

Użytkownik potwierdza swoją zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki Prywatności, akceptując wszystkie jej warunki i składając zamówienie na korzystanie z wirtualnej platformy Peopleforce.

Zatwierdzenie niniejszej Polityki Prywatności jest obowiązkowe w celu uzyskania prawa dostępu do usługi i jest traktowane jako dobrowolna zgoda na przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych i informacji poufnych zgodnie z niniejszymi warunkami i umową o świadczenie usług platformy wirtualnej Peopleforce.

Gwarancje

Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania poufności wszystkich danych otrzymanych w związku ze świadczeniem usługi korzystania z wirtualnej platformy Peopleforce.

Obowiązki ogólne rozporządzenie o ochronie danych*

Usługodawca stosuje się do wymogów GDPR, w szczególności:

  • Nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce prywatności i Umowie o świadczenie usług platformy wirtualnej

  • Wyraźnie identyfikuje uzyskane dane osobowe;

  • Kontroluje dostępność zgody na otrzymywanie i przetwarzanie danych osobowych;

  • Zapewnia możliwość całkowitego usunięcia danych osobowych;

  • Depersonalizuje dane do dalszego wykorzystania przez Usługodawcę;

  • Zapewnia zgodność z wymogami GDPR wszystkich osób trzecich, które mają dostęp do danych osobowych;

  • Nie otrzymuje, nie przetwarza danych osobowych dotyczących pochodzenia etnicznego lub narodowego, poglądów filozoficznych, religijnych lub politycznych, danych medycznych i innych danych wrażliwych o specjalnym trybie dostępu i przechowywania;

  • Przechowuje dane na bezpiecznych zasobach spełniających wymogi GDPR.

Źródła pozyskiwania informacji

Usługodawca uzyskuje informacje od Użytkownika w momencie zakładania konta osobistego Użytkownika oraz w procesie korzystania z platformy Peopleforce.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych, jak również za ich terminową aktualizację. Użytkownik gwarantuje, że otrzymał i przekazał dane osobowe zgodnie z prawem oraz za wystarczającą zgodą i pozwoleniem właściciela tych danych. Usługodawca ma prawo zażądać potwierdzenia prawdziwości tych danych oraz wystarczalności zgody właściciela danych osobowych.

Cel pozyskiwania informacji

Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

Świadczenia usług,

celów marketingowych,

pomocy technicznej.

Import danych

Po udostępnieniu platformy People Force do użytku, Użytkownik może przenieść dane, które są deponowane na platformie. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo takich danych zgodnie z niniejszą Polityką Poufności oraz Umową o świadczenie usługi Wirtualnej Platformy Peopleforce. Natychmiast po otrzymaniu dane wprowadzone przez Użytkownika są przekazywane do przechowywania w chmurze i nie mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę.

Osoby trzecie

Usługodawca może przekazywać informacje poufne i dane osobowe osobom trzecim na bezpośrednie zlecenie Użytkowników (np. w celu integracji platformy z innymi usługami). W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo takich danych i nie może zagwarantować przestrzegania szczególnych zasad dotyczących takich informacji.

Usługodawca może ujawnić informacje poufne i dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym w celu zaangażowania specjalistów osób trzecich lub integracji z oprogramowaniem osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca odpowiada za działania takich osób trzecich jak za swoje własne. Wykorzystanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie zgodnie z obowiązkami zawodowymi lub obowiązkami związanymi z zatrudnieniem tej osoby trzeciej. Te osoby trzecie są zobowiązane do nieujawniania w żaden sposób danych osobowych, które zostały im powierzone lub które stały się im znane w związku z ich obowiązkami zawodowymi lub służbowymi lub zatrudnieniem. Akceptując warunki niniejszej polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji osobom trzecim.

Informacje mogą być również przekazywane organom ścigania i innym organom publicznym, gdy takie ujawnienie jest obowiązkowe i na odpowiednie żądanie, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

Wycofanie zgody na przekazywanie i przetwarzanie informacji

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu usunięcia/przekazania danych osobowych Użytkownikowi oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do nieprzerwanego świadczenia usługi na rzecz Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i nieprzerwane świadczenie usług.

Ochrona danych osobowych

Usługodawca gwarantuje ochronę danych osobowych i informacji poufnych przed przypadkową utratą lub zniszczeniem, przed nielegalnym przetwarzaniem, w tym nielegalnym zniszczeniem lub dostępem do danych osobowych, nie przewidzianym warunkami niniejszej polityki.

Usługodawca korzysta wyłącznie z bezpiecznych i chronionych zasobów do przechowywania informacji poufnych i danych osobowych, w tym przechowywania w chmurze.

Zmiana niniejszej polityki

Usługodawca ma prawo do zmiany warunków niniejszej polityki, o czym powiadamia Użytkownika nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed wejściem w życie takich zmian.