Warunki świadczenia usług

Usługodawca

Usługodawcą jest PeopleForce Limited Liability Company (kod USREOU 43537609, adres rejestracji – 01024, Kijów, ul. Velyka Vasylkivska, 30a).

Użytkownik

Za Użytkownika uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyraziła zgodę na zawarcie niniejszej Umowy, akceptując wszystkie jej warunki i składając zamówienie na korzystanie z wirtualnej platformy PeopleForce (zwanej dalej platformą).

Przedmiot Umowy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika szeregu usług w celu udostępnienia Użytkownikowi wirtualnej platformy PeopleForce, a Użytkownik wniesie opłatę i będzie przestrzegał warunków korzystania z platformy.

Płatność

 • Koszt usług jest określony na stronie https://peopleforce.io, bez podatku VAT.

 • Usługa może być świadczona w ramach bezpłatnego okresu testowego.

 • Koszt usług może zostać zmieniony jednostronnie przez Usługodawcę poprzez zmianę informacji na stronie internetowej.

 • Płatność za usługi może być dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem modułu płatności lub w inny sposób uzgodniony przez strony.

 • Usługodawca udostępnia dokumenty płatnicze na podstawie odrębnego żądania Użytkownika.

 • Na życzenie Użytkownika i na podstawie wzajemnych uzgodnień Usługodawca zapewni usługi dodatkowe (zmiana cech funkcjonalnych platformy, zmiana interfejsu itp.) ). Strony uzgadniają takie dodatkowe usługi i inne warunki ich świadczenia odrębnie.

Procedury świadczenia usług

 • Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Użytkownikowi platformy o funkcjonalnościach opisanych na stronie https://peopleforce.io.

 • Usługodawca ma prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do Platformy w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona obowiązkowej płatności lub w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Platformy. W takim przypadku dane konta Użytkownika są przechowywane przez 90 dni kalendarzowych lub są natychmiast usuwane na żądanie Klienta. Jeżeli w tym okresie Użytkownik nie uiścił obowiązkowej opłaty lub nie zaprzestał naruszania warunków korzystania z platformy, Usługodawca ma prawo do usunięcia konta Użytkownika.

 • Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia dostępu Użytkownika do platformy lub jej poszczególnych elementów w celu przeprowadzenia prac technicznych z uprzednim poinformowaniem Użytkownika o tych pracach na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem planowanych prac lub bez uprzedzenia w przypadku prac awaryjnych.

 • Usługodawca ma prawo do zmiany cech platformy z własnej inicjatywy bez zmiany jej głównego przeznaczenia i funkcjonalności.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania normalnego działania platformy przez cały okres, na jaki została ona oddana do użytku, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, na które Usługodawca nie ma wpływu.

 • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Użytkownika o każdym nieuprawnionym dostępie do danych Użytkownika na platformie PeopleForce lub próbach takiego dostępu.

 • Usługodawca nie uzyskuje żadnych praw do informacji na koncie Użytkownika i nie wykorzystuje żadnych danych osobowych zawartych na koncie Użytkownika, z wyjątkiem wykorzystania tych informacji za wyraźną zgodą Użytkownika.

 • Usługodawca ma prawo angażować strony trzecie do obsługi platformy PeopleForce i jest odpowiedzialny za działania takich stron trzecich jak za swoje własne.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody, wyrządzone krzywdy, które były związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z platformy.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do odpowiedniego poziomu świadczonych usług oraz do otrzymania wystarczającego i terminowego wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania platformy.

 • Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik jest zobowiązany do podania Usługodawcy prawdziwych informacji o sobie, swojej działalności gospodarczej oraz innych informacji, których Usługodawca może zażądać. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do platformy w dowolnym momencie.

 • Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania platformy do celów innych niż prowadzenie legalnej działalności gospodarczej.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła, loginu, innych identyfikatorów dostępu do platformy, informacji poufnych oraz danych osobowych, które zostały umieszczone na platformie.

 • Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do platformy osobom trzecim, nie związanym z działalnością gospodarczą Użytkownika.

 • Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać kodu programu lub jego części w sposób inny niż wynika to z niniejszej Umowy, nie ujawniać i nie wykorzystywać algorytmów lub innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących część platformy, nie zmieniać interfejsu platformy, nie modyfikować platformy, nie publikować i nie kopiować kodu lub jego części, przedmiotów własności intelektualnej wchodzących w skład platformy.

 • Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do ograniczeń technicznych nałożonych na platformę.

 • Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Umową, innymi zasadami korzystania z platformy, polityką prywatności, ograniczeniami technicznymi platformy oraz zapewnić, aby to samo uczyniły wszystkie osoby trzecie korzystające z platformy.

 • Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy i odmowy korzystania z usługi lub, na żądanie, do usunięcia braków w procesie świadczenia usługi w przypadku niezgodności opisu usługi lub niemożności świadczenia usługi z winy Usługodawcy w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykonania usługi.

Gwarancje zachowania poufności informacji

 • Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji, które uzyskał w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie dane otrzymane przez Usługodawcę od Użytkownika w ramach niniejszej Umowy. Dane te mogą być ujawnione przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług lub na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, lub w przypadkach wyraźnie określonych przepisami prawa.

 • Usługodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, które otrzymał w związku ze świadczeniem usług, poza eksploatacją niezbędną do świadczenia usług.

 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w procesie otrzymywania usług od Usługodawcy.

Okres obowiązywania niniejszej Umowy i zakończenie świadczenia usług

 • Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez Usługodawcę w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub w przypadku systematycznego (więcej niż 2 razy) opóźniania przez Użytkownika płatności za usługi lub w przypadku braku możliwości dalszego świadczenia usługi. W przypadku braku możliwości dalszego świadczenia usługi Usługodawca zobowiązany jest powiadomić o rozwiązaniu niniejszej Umowy nie później niż na 1 miesiąc przed datą takiego rozwiązania oraz podjąć wszelkie możliwe działania w celu przekazania Użytkownikowi informacji zawartych na koncie Użytkownika.

 • W przypadku wcześniejszego zakończenia świadczenia usługi z winy Usługodawcy, zwróci on Użytkownikowi nadpłaconą kwotę z potrąceniem należności za faktycznie wykonane usługi.

 • Usługobiorca może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę poprzez usunięcie Konta i jego zawartości. W takim przypadku środki wpłacone za przyszłe okresy użytkowania nie są zwracane Usługobiorcy.

 • Usługodawca ma prawo do usunięcia wszystkich informacji zawartych na koncie użytkownika w ciągu 90 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia usługi.

Zmiana warunków niniejszej Umowy

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy, ceny usługi, zakresu świadczonych usług, konfiguracji i cech funkcjonalnych platformy, o czym poinformuje Usługobiorcę.