Trust Hub

Zbiór zasobów prawnych w PeopleForce

Warunki świadczenia usług

Witamy na Platformie PeopleForce. Niniejsze warunki świadczenia usług subskrypcji dla Klienta (dalej jako „Regulamin”) zostały zawarte pomiędzy:

Odpowiednim podmiotem PEOPLEFORCE, określonym zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie (dalej jako „PeopleForce” lub „My”) i Ty (zwany dalej „Klientem” lub „Ty”) i razem  jako Strony”
Wszelkie referencje w Regulaminie do „PeopleForce” oznaczają PeopleForce LTD i spółki z grupy kapitałowej PeopleForce. Spółka z grupy PeopleForce LTD to dowolna spółka lub podmiot znajdujący się pod kontrolą lub wpływem PeopleForce LTD. Terminy „kontrolowany” i „kontrola” oznaczają zdolność do zarządzania danym podmiotem.
Przykładowo, ale nie wyłącznie, spółki z grupy kapitałowej PeopleForce mogą obejmować: PEOPLEFORCE Sp. z o.o.; PEOPLEFORCE LLC; PeopleApps OÜ.

Dla uniknięcia wątpliwości, określenie „Klient” lub „Ty” obejmuje także pracowników lub inne osoby korzystające z Usług.

Dostęp do Usług i korzystanie z nich oznacza akceptację przez Klienta wszystkich warunków Regulaminu, a także wszystkich Zasad PeopleForce opublikowanych na stronie internetowej (w sekcji „Trust Hub”), w szczególności Polityki Prywatności PeopleForce. PeopleForce ma prawo do aktualizacji swoich Polityk i Regulaminów w okresie obowiązywania Umowy.

Definicje

O ile nie zdefiniowano inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

Usługi – oznaczają zakres usług, na który składają się:

(1) zapewnienie Klientowi dostępu do Platformy PeopleForce (dalej jako „platforma”, „oprogramowanie”);

(2) zapewnienie Klientowi Wsparcia Technicznego.

Platforma - to kompleksowa platforma HRM dostosowana do średnich przedsiębiorstw, która zarządza doświadczeniem pracowników i automatyzuje rutynowe zadania. Platforma to oprogramowanie HRM jako usługa („software as a service” - SaaS), wielofunkcyjna Platforma HRM zawierająca różne moduły funkcjonalne.

Platforma jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, regulowanymi przez odpowiednie przepisy własności intelektualnej i praw autorskich.

Autoryzowani Użytkownicy (dalej jako „Autoryzowani Użytkownicy”, „Użytkownicy”) — na potrzeby Regulaminu „Autoryzowani Użytkownicy” oznaczają osoby fizyczne, które: (i) mają dostęp do Usług i korzystają z nich oraz / lub (ii) ich dane osobowe są aktywnie przetwarzane za pośrednictwem Usług, w tym dane dotyczące pracowników Klienta i osób upoważnionych. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Usługi równej liczbie Autoryzowanych Użytkowników.

Strony trzecie (dalej jako „strony trzecie”, „kontrahenci”) — osoba fizyczna lub organizacja, z której usług może korzystać PeopleForce jako podwykonawców pomagających we wsparciu Platformy PeopleForce, pod warunkiem, że zostanie z nimi zawarta odrębna umowa o świadczenie usług, umowa o zachowaniu poufności (NDA) i umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA).

Akceptacja - Pełna i dobrowolna akceptacja Regulaminu przez Klienta poprzez aktywację Profilu Klienta podczas procesu rejestracji na stronie internetowej https://peopleforce.io/pl oraz dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Polityki PeopleForce – oznaczają takie polityki firmy jak Polityka Prywatności, Polityka Cookies, Polityka ograniczenia dostępu do usług, które są publikowane na stronie internetowej PeopleForce i wymagają akceptacji Klienta.

Treści – wszelkie informacje i materiały, które Klient przesyła lub publikuje na platformie;

Informacje poufne – wszelkie informacje poufne, które Strona ujawnia bezpośrednio lub pośrednio lub udostępnia drugiej Stronie, w tym wszelkie informacje określone przez Stronę ujawniającą jako poufne oraz wszelkie informacje dotyczące działalności, interesów, plany, zamiary, klienci, cele, finanse, informacje techniczne, dane, analizy, sprawy administracyjne, sprawy osobiste, operacje, procesy, polityki, know-how, personel, informacje o produktach lub usługach, dostawcy, dystrybutorzy, agenci, tajemnice handlowe, projekty, własność intelektualna (taka jak prawa autorskie do znaków towarowych i patenty) oraz wszelkie inne informacje, które w uzasadniony sposób uznawane są za poufne przez Stronę ujawniającą.

Przepisy dotyczące ochrony danych — odnoszą się do wszystkich odpowiednich przepisów obowiązujących obecnie w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Obejmuje to między innymi RODO, brytyjskie RODO, ustawę o ochronie danych z 2018 r. (wraz z powiązanymi przepisami).

1. Postanowienia ogólne.

1.1 PeopleForce zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta, a Klient zobowiązuje się uiszczać odpowiednią opłatę za świadczenie Usług (dalej jako „Opłata za usługę”, „Opłata”) i przestrzegać warunków korzystania z Platformy (Regulaminu).

(a) Opłata za Usługę naliczana jest w oparciu o wybrane moduły Platformy i ich funkcjonalności, określone na stronie internetowej https://peopleforce.io/pl w sekcji „Produkty” oraz liczbę podłączonych Użytkowników.

(b) Opłata za Usługę będzie dostosowywana proporcjonalnie do zmian w liczbie użytkowników i wyborze modułów platformy.

(c) Cennik Usług dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://peopleforce.io/pl/pricing. Możesz samodzielnie obliczyć koszt Usługi, wybierając odpowiednie moduły i podając liczbę użytkowników w udostępnionej tabeli.

1.2 Dostęp. Uzyskując dostęp do Platformy PeopleForce, stajesz się „Klientem”, „Autoryzowanym użytkownikiem”, „Użytkownikiem” lub „Tobą”. Do korzystania z Platformy wymagana jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności PeopleForce.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Platformy PeopleForce i z niej nie korzystać.

(a) Klient zapewnia, że osoba akceptująca Regulamin w jego imieniu jest jej prawnie upoważnionym reprezentantem, posiadającym niezbędne uprawnienia do akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Płatności. Podatki

2.1 Płatności.

2.1.1 PeopleForce oferuje Plan Cenowy (jak wskazano na stronie internetowej w sekcji Ceny: https://peopleforce.io/pl/pricing) z różnymi stawkami w oparciu o (і) zawarte moduły i (іі) liczbę Użytkowników podłączonych do tych modułów na Platformie.

(a) Klient może wybrać umowę abonamentową miesięczną lub roczną.

(b) Zmiany stawek mogą nastąpić dopiero po odnowieniu subskrypcji.

(c) Opłaty nie podlegają zwrotowi, a zobowiązania płatnicze nie podlegają anulowaniu.

(d) Opłata będzie korygowana w miarę zwiększania się liczby Użytkowników i modułów.

2.1.2 Klient zgadza się zapłacić za usługi w drodze wystawienia faktury, która pozostanie ważna przez okres 5 dni roboczych, lub w drodze obciążenia karty kredytowej, w wyniku czego Klient upoważnia PeopleForce do dokonywania poleceń zapłaty z karty kredytowej Klienta gdy płatność stanie się należna (z góry za dany okres).

2.1.3 Płatności można dokonać w walutach GBP, USD, Euro, UAH lub PLN, przy czym kurs waluty (kurs Europejskiego Banku Centralnego) ustalany jest na podstawie daty płatności.

2.1.4 PeopleForce może fakturować Opłatę za pośrednictwem spółek ze swojej grupy kapitałowej, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty ceny odpowiednim spółkom z grupy kapitałowej PeopleForce.

2.1.5 Zapewniamy 14-dniowy bezpłatny okres próbny Platformy. Aby rozpocząć, musisz podać swój adres kontaktowy i numer telefonu, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności PeopleForce, a następnie możesz dostosować funkcje Platformy, z których chcesz korzystać jako Klient.

2.2 Podatki. Opłaty PeopleForce nie obejmują podatków, opłat, ceł ani podobnych naliczeń rządowych dowolnego rodzaju, innych opłat krajowych lub zagranicznych nałożonych przez federalne, stanowe lub lokalne władze podatkowe w związku z Usługą, w tym na przykład wartością dodaną, sprzedażą, wykorzystaniem lub potrącaniem podatków, podlegających naliczeniu w dowolnej jurysdykcji (łącznie „Podatki”). Klient jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z zakupami dokonanymi na mocy Regulaminu. Jeżeli PeopleForce ma prawny obowiązek płacenia lub pobierania Podatków, za które Klient jest odpowiedzialny na mocy Reulaminu, PeopleForce wystawi Klientowi fakturę, a Klient zapłaci tę kwotę, chyba że Klient przedstawi PeopleForce ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku zatwierdzone przez właściwy organ podatkowy. Dla zapewnienia przejrzystości należy wskazać, że PeopleForce ponosi wyłączną odpowiedzialność za podatki naliczane na podstawie jej dochodów, majątku i pracowników.

2.3 Opóźnienia w płatnościach. Jeżeli płatność nie zostanie otrzymana przez PeopleForce w terminie wskazanym na fakturze lub w przypadku, gdy środki nie mogą zostać pobrane z karty Klienta w odpowiednim czasie, bez winy PeopleForce, bez wpływu na inne prawa i środki prawne przysługujące PeopleForce na mocy Regulaminu, PeopleForce może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta: (i) tymczasowo zawiesić dostęp do Platformy, określonych modułów lub całej Platformy, (ii) PeopleForce nie będzie zobowiązana do świadczenia żadnej lub wszystkich Usług do czasu uregulowania przez Klienta zaległego zadłużenia.

(a) Po pisemnym powiadomieniu Klienta, dając Klientowi 14-dniowy okres (następujący po ostatnim dniu, w którym płatność była należna) na dokonanie pełnej płatności zgodnie z fakturą.

2.4 Zmiany Regulaminu i Opłat. W okresie obowiązywania Regulaminu, PeopleForce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Opłat w dowolnym momencie, pod warunkiem powiadomienia Klienta:

(a) w przypadku planów miesięcznych: co najmniej 30 dni kalendarzowych przed datą płatności nowej Opłaty.

(b) w przypadku planów rocznych: co najmniej 60 dni kalendarzowych przed datą płatności nowej Opłaty.

Jeżeli Klient nie zgadza się z nową ceną i poinformuje o tym PeopleForce przed datą płatności, niniejszy Regulamin będzie wiązał Strony do czasu upłynięcia okresu wypowiedzenia wskazanego w punkcie (a) lub (b) powyżej. Po upływie tego okresu musisz zaprzestać korzystania z Platformy poprzez usunięcie konta, w przeciwnym razie zablokujemy Ci dostęp do Platformy.

W przypadku rozwiązania Umowy z rocznym planem przedpłaconym, PeopleForce nie zwróci kwot już zapłaconych za pozostały okres uiszczonej przez Klienta opłaty okresowej.

(a) Po pisemnym powiadomieniu Klienta, zapewniającym Klientowi rozsądny okres na uregulowanie pełnej płatności zgodnie z fakturą.

3. Prawo do korzystania z usług

3.1 Rejestracja. Prawo do korzystania z Usług mają wyłącznie zarejestrowani Klienci. Aby uzyskać dostęp do Platformy, należy zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, podać imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz inne informacje wymagane przez PeopleForce.

3.1.1 Dokonując rejestracji Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i pełnych informacji o sobie w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania tych informacji. Podczas rejestracji Klient wskazuje nazwę swojej firmy w alfabecie łacińskim, która będzie używana później w celu uzyskania dostępu do Platformy (Przykład: nazwa w alfabecie łacińskim „Nazwa”, odpowiedni link udostępniany Klientowi w celu uzyskania dostępu do Platformy to: https://name.PeopleForce.io).

3.1.2 Podczas rejestracji Klient podaje swój adres e-mail, który następnie służy jako login umożliwiający dostęp do Platformy. Klient samodzielnie wybiera także osobisty login (unikalną, symboliczną nazwę konta) oraz hasło dostępu do konta. Usługodawca ma prawo zabronić używania niektórych loginów, a także ustalić wymagania dotyczące loginu i hasła (ilość znaków, dozwolone znaki itp.).

3.2 Hasło i zabezpieczenie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i odporność wybranego przez siebie hasła przed nieuprawnionym dostępem. Jest on również odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła.

3.2.1 Każdemu Klientowi przypisany jest unikalny identyfikator umożliwiający dostęp do Platformy. Klient musi upewnić się, że nazwa każdego Użytkownika jest używana wyłącznie w ramach jego działalności i nie jest udostępniana innym osobom.

3.2.2 PeopleForce zapewnia dostęp do Platformy wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego i/lub aplikacji mobilnej, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3.2.3 PeopleForce stosuje bezpieczne metody uwierzytelniania i dostępu do Platformy, w tym: a) zarządzanie hasłami użytkowników i ich ochroną za pomocą odpowiednich narzędzi do zarządzania hasłami; b) przesyłanie haseł w formie zaszyfrowanej.

3.2.4 Klient ponosi odpowiedzialność za ochronę nazw użytkowników, haseł i innych kodów dostępu związanych z Platformą.

3.2.5 Klient niezwłocznie zgłosi PeopleForce wszelkie podejrzenia utraty haseł lub nieuprawnionego użycia przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

3.3 Dostęp. PeopleForce ma obowiązek udostępnić Klientowi Platformę o funkcjonalności opisanej na stronie internetowej https://peopleforce.io/pl; (i) Dostęp do Platformy zostanie Ci przyznany w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od momentu otrzymania od Ciebie pełnej płatności zgodnie z wybranym Planem Cenowym, jak określono w punkcie 2.1.

3.3.1 PeopleForce ma prawo tymczasowo wstrzymać dostęp Klienta do Platformy lub jej poszczególnych elementów w celu przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Klienta o takich pracach, w rozsądnym czasie, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem w przypadku prac planowych lub bez uprzedniego powiadomienia w przypadku prowadzenia prac awaryjnych.

3.4 Aktualizacja oprogramowania. Platforma jest ciągle rozwijana w związku z czym PeopleForce zastrzega sobie uprawnienia do aktualizacji funkcjonalności i modułów Platformy. Modyfikacje te nie zmieniają podstawowego celu i funkcjonalności modułów i gwarantują, że nie pogorszą jakości produktu (w odniesieniu do oprogramowania). (i) Masz prawo odmówić świadczenia usług aktualizacji i zdecydować się na wcześniejsze rozwiązanie umowy z PeopleForce. W takim wypadku PeopleForce nie zwraca dokonanych płatności.

3.5 Ograniczenia użytkowania. Poza prawami wyraźnie wyszczególnionymi w Regulaminie, Klientowi nie są przyznane żadne dodatkowe prawa ani interesy w związku z Usługami lub rozwiązaniami, do których uzyskuje on dostęp. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Klientowi zabrania się:

(a) wykorzystywać Usługi do celów odbiegających od ich zamierzonego celu określonego w Regulaminie;

(b) wynajmować, pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, dystrybuować lub przekazywać w całości lub w części prawo do korzystania z Usług lub dowolnej ich części;

(c) obchodzić lub łamać zabezpieczenia lub ochronę używaną w Usłudze; (i) wprowadzać, przesyłać lub w inny sposób dostarczać do Usług lub za ich pośrednictwem jakichkolwiek informacji lub materiałów, które są niezgodne z prawem lub wyrządzają szkodę albo które zawierają, przesyłają lub aktywują jakikolwiek szkodliwy kod;

(d) korzystać z Usług w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa osób trzecich;

(e) modyfikować, dostosowywać, edytować, zmieniać, skracać, tłumaczyć lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać zawartość Usług; Klientowi zabrania się tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Usług;

(f) systematycznie zbierać wszelkie dane z Usługi (poprzez “ web scraping” lub w inny sposób), chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w Usłudze lub stosowane zezwolenie zostało udzielone na piśmie przez PeopleForce;

(g) podejmować próby odkrycia lub uzyskania dostępu do kodu źródłowego oprogramowania stanowiącego podstawę dla funkcjonowania Platformy. Obejmuje to wszelkie wysiłki mające na celu inżynierię wsteczną, dekodowanie, zmianę, odszyfrowywanie, wyodrębnianie, deasemblację lub dekompilację wspomnianego oprogramowania. Takie działania są zabronione, w tym wykorzystywanie ich do (i) tworzenia produktu przypominającego Usługi pod względem pomysłów, cech, funkcji bądź grafiki lub (ii) replikowania jakichkolwiek koncepcji, cech, funkcji lub grafiki Usług;

(h) wykorzystywać dowolny sprzęt, oprogramowanie, urządzenie, metody lub techniki w celu konsolidacji połączeń lub zmniejszenia liczby urządzeń lub użytkowników, którzy bezpośrednio uzyskują dostęp do Usług lub z nich korzystają (powszechnie określanych jako „wirtualizacja”, „multipleksacja” lub „łączenie”) z zamiarem ominięcia ograniczeń w zakresie dozwolonego użytkowania określonego w Regulaminie;

(i) ukrywać, modyfikować lub usuwać wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżonych identyfikatorach obecnych lub widocznych podczas działania lub korzystania z Usług;

(j) starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp do Usług lub oprogramowania lub zakłócać normalne działanie Usług. W szczególności należy powstrzymać się od prób ominięcia środków bezpieczeństwa, kontroli licencji lub innych mechanizmów ochronnych, a także od zakłócania, włamywania się lub powodowania zakłóceń w Usługach lub oprogramowaniu lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej, systemie komputerowym, serwerze, routerze lub jakimkolwiek innym urządzeniu podłączonym do Internetu;

(k) podawać fałszywych informacji o tożsamości w celu uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich;

(l) tworzyć nagłówki lub manipulować identyfikatorami w celu ukrycia źródła Danych Klienta przesyłanych za pośrednictwem Usług; lub

(m) korzystać z Usług w celu: (i) przesyłania, przechowywania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania, udostępniania łączy lub w jakikolwiek inny sposób reklamowania lub popierania wszelkich treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub naruszają ochronę danych, prywatność lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby, są zniesławiające, naruszają jakiekolwiek zobowiązania umowne lub zobowiązania do zachowania poufności, są obsceniczne, o charakterze jednoznacznie seksualnym, stanowią groźbę, są obelżywe, napastliwe, promują przemoc lub nienawiść, są bluźniercze, dyskryminujące (ze względu na jakiekolwiek kryteria), mogą powodować niepokój, strach lub zakłopotanie, są świadomie fałszywe lub zwodnicze, lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w inny sposób uważane za niedopuszczalne lub zabronione; (ii) przyjmowania tożsamości jakiejkolwiek osoby lub organizacji bądź w jakikolwiek sposób fałszywego przedstawiania powiązania Klienta z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (iii) brania udziału w jakimkolwiek oszukańczym postępowaniu lub realizacji jakichkolwiek oszukańczych celów; (iv) oferowania pomocy materialnej lub zasobów (lub próbowania ukrycia lub zmiany charakteru, pochodzenia, źródła lub własności takiego materialnego wsparcia lub zasobów) jakiemukolwiek podmiotowi lub podmiotom zidentyfikowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub jakikolwiek inny rząd jako zagraniczna organizacja terrorystyczna;

(n) angażować się w ciągłe nękanie innej osoby lub gromadzić i przechowywać dane osobowe bez zezwolenia;

(o) przesyłać lub rozpowszechniać niechciane lub nieautoryzowane reklamy, treści marketingowe, promocyjne lub jakiekolwiek formy nagabywania, powszechnie znane jako spam;

(p) przesyłać lub rozpowszechniać wirusy i/lub inny kod zawierający szkodliwe lub destrukcyjne elementy; i/lub

(q) brać udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;

(r) starać się zastąpić lub ominąć jakiekolwiek zasady użytkowania Usług. Jakakolwiek nieautoryzowana reprodukcja, publikacja, dystrybucja lub publiczne wyświetlanie treści PeopleForce, zarówno w części, jak i w całości, jest surowo zabronione.

3.5.1 PeopleForce zastrzega sobie prawo do odebrania Klientowi dostępu do Platformy w przypadku, gdy Klient naruszy którykolwiek z warunków określonych w punkcie 3.5.

3.6 Treści Klienta i prawa do korzystania z Treści Klienta. Kiedy podajesz jakiekolwiek dane osobowe (zgodnie z Polityką Prywatności PeopleForce) i/lub dane nieosobowe, które obejmują dane, informacje i materiały wprowadzone lub przesłane na Platformę przez Klienta lub Użytkownika (zwanych łącznie „Danymi Klienta”), Ty, niezależnie od tego, czy występujesz jako Klient, czy Użytkownik, potwierdzasz i zapewniasz, że posiadasz pełne upoważnienie i podstawę prawną do przekazywania nam takich Danych Klienta i/lub Materiałów Klienta.

4. Prywatność i ochrona danych

4.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych; Bezpieczeństwo. W celu świadczenia Usług, zapewnienia ich ciągłego działania i/lub ze względów bezpieczeństwa PeopleForce gromadzi, przetwarza i przechowuje określone Dane Osobowe. Bardzo szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane, które nam powierzasz. Jesteśmy przekonani, że masz prawo do informacji o protokołach bezpieczeństwa informacji ustanowionych przez PeopleForce, które dotyczą danych zebranych podczas rejestracji Twojego konta i późniejszego korzystania z Usług.

Dodatkowe informacje dotyczące naszych środków bezpieczeństwa w zakładce „Trust Hub” oraz w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (dalej jako „DPA”). Dokumenty te stanowią integralną część Regulaminu. 

4.1.1 Strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych i prywatności. Strony będą gromadzić Dane Osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawem. PeopleForce wdroży uzasadnione środki w celu ochrony Danych Klienta, przy poziomie zgodności zgodnym z normami ISO 27001 i wymogami RODO.

4.1.2 Klient potwierdza, że przekazywane przez niego dane osobowe zostały uzyskane zgodnie z prawem i zostaną dostarczone lub udostępnione PeopleForce zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Obejmuje to uzyskanie wszystkich wymaganych zgód lub innych odpowiednich podstaw prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, od osób, których dane dotyczą. Jest to niezbędne, aby umożliwić PeopleForce świadczenie Usług i wypełnianie obowiązków określonych w Regulaminie.

4.2. PeopleForce zobowiązuje się:

(a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami Regulaminu i DPA (w stosownych przypadkach i zgodnie z wcześniejszą definicją);

(b) zapewniać, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są związane odpowiednim prawnym obowiązkiem zachowania poufności;

(c) rozsądnie wspierać Klienta, na jego koszt, w przypadku konieczności współpracy i odpowiadania na zapytania organów nadzorczych, osób, których dane dotyczą, lub klientów. Pomoc ta będzie obejmować dostarczenie informacji dotyczących procedur PeopleForce dotyczących przetwarzania danych osobowych;

(d) niezwłocznie informować Klienta po uzyskaniu wiedzy o jakimkolwiek incydencie naruszenia bezpieczeństwa dotyczącym danych osobowych Klienta i jego Użytkowników;

(e) wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe wyłącznie w swoich systemach lub urządzeniach w zakresie wymaganym do świadczenia Usług, wypełnienia zobowiązań wynikających z Regulaminem i/lub zgodnie z DPA;

(f) powstrzymywać się od wynajmowania, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy dystrybucji danych osobowych, chyba że stanowią one integralny element Usługi wspólnie uzgodniony przez Strony (z wyjątkiem przypadków cesji umowy zgodnie z jej warunkami i gdy jest to wymagane prawnie);

(g) wyznaczyć konkretną osobę kontaktową, która będzie odpowiedzialna za współpracę z Klientem w zakresie przetwarzania danych osobowych;

(h) na żądanie Klienta dostarczać pisemne raporty wyszczególniające środki bezpieczeństwa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych; I

(i) przeprowadzać rutynowe audyty wewnętrzne i zewnętrzne w celu zapewnienia zgodności z normami ISO 27001 i RODO.

4.3 Zobowiązania Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie wszystkich niezbędnych zgód i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych i/lub wrażliwych danych osobowych przez PeopleForce, zgodnie z wytycznymi Klienta.

5. Gwarancja

5.1. Reprezentacje. PeopleForce gwarantuje i potwierdza Klientowi, że:

(a) przez cały okres subskrypcji Usługi będą zgodne z Regulaminem i

(b) wszelkie usługi wsparcia świadczone przez PeopleForce na mocy Regulaminu będą świadczone profesjonalnie i kompetentnie przez personel posiadający wymagane umiejętności, przeszkolenie i wiedzę specjalistyczną dla takich usług.

6. Zwolnienie i ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Zwolnienie od odpowiedzialności. PeopleForce nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, utracone korzyści, dochody zyski, informacje lub oszczędności związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Platformy, w tym także w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez Klienta o możliwości takich szkód lub jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem odpowiedzialności za naruszenie poufności, bezpieczeństwa przetwarzania danych Klienta (w tym ich przechowywania) oraz naruszenie świadczenia Wsparcia Technicznego.

6.1.1 Jeżeli PeopleForce naruszy warunki poufności, warunki bezpieczeństwa przetwarzania danych Klienta (w tym przechowywania), PeopleForce będzie zobowiązany zrekompensować Klientowi straty spowodowane takim naruszeniem.

6.1.2 Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec siebie nawzajem ani żadnej innej osoby lub podmiotu, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub innego czynu niedozwolonego) lub z innego powodu za utratę przychodów, działalności gospodarczej, przewidywanych oszczędności lub zysków lub za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub wynikowe straty, szkody, koszty lub inne roszczenia, niezależnie od przyczyny lub powstania.

6.2 Odpowiedzialność Klienta. Klient niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie i obronę PeopleForce i wszelkich podmiotów z jej grupy kapitałowej, członków zarządu, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi kosztami, odszkodowaniami, wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), wyrokami, stratami i innymi zobowiązaniami (w tym kwotami zapłacone w ramach rozliczenia) („Zobowiązania”) powstałymi w wyniku jakichkolwiek działań, roszczeń, żądań, postępowań lub pozwów osób trzecich („Roszczenia”) w zakresie wynikającym lub związanym z:

(a) dostępem Klienta do Platformy i/lub Usług lub korzystanie z niej z naruszeniem Regulaminu,

(b) Treściami lub danymi przekazywanymi przez Klienta,

(c) naruszeniem przez Klienta jakichkolwiek praw osób trzecich.

6.3 Odpowiedzialność PeopleForce. PeopleForce niniejszym zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Klienta i jego Podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów i pracowników przed jakąkolwiek odpowiedzialnością wynikającą lub związaną z naruszeniem przez PeopleForce (i) postanowień Regulaminu dotyczących poufności; (ii) bezpieczeństwa przetwarzania danych (w przypadku nieuprawnionego naruszenia bezpieczeństwa danych z konta Klienta);

6.3.1 Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku PeopleForce nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z Roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem z Platformy i/lub Usług na mocy Regulaminu naruszającym prawa własności intelektualnej takiej Strony Trzeciej w wyniku (i) korzystania z Platformy i/lub Usług w zmodyfikowanej formie lub w połączeniu z materiałami lub oprogramowaniem niedostarczonym przez PeopleForce oraz (ii) jakąkolwiek Treścią, informacjami lub Danymi dostarczonymi przez Klienta, jego użytkowników lub inne osoby trzecie.

6.4 Wzajemna odpowiedzialność.

Strony zobowiązują się:

(a) Niezwłocznie powiadomić drugą Stronę w formie pisemnej o Roszczeniu (w przypadku zgłoszenia do PeopleForce na adres [email protected]). 

(b) Przyznać Stronie zwalniającej od odpowiedzialności wyłączną kontrolę nad obroną Roszczenia i wszelkimi negocjacjami w sprawie potencjalnego kompromisu lub ugody (pod warunkiem, że jeśli jakakolwiek ugoda będzie wymagała działania lub przyjęcia przez Stronę zwolnioną od odpowiedzialności, ugoda będzie wymagała uprzedniej zgody tej Strony).

(c) Zaoferować Stronie zwalniającej od odpowiedzialności uzasadnione wsparcie, informacje i pomoc w zakresie Roszczenia. Przy czym należy wskazać, że brak niezwłocznego zgłoszenia Roszczenia przez Stronę zwalnianą z odpowiedzialności, zapewnienia uzasadnionego wsparcia i informacji nie zwalnia Strony zwalniającej od odpowiedzialności z jej obowiązków określonych w tym punkcie, chyba że ww. działania wywołają powstanie szkodę dla Strony zwalniającej od odpowiedzialności. Strona zwolniona od odpowiedzialności może na własny koszt zaangażować własnego doradcę prawnego.

7. Wsparcie techniczne

7.1. PeopleForce zapewnia Klientowi Wsparcie Techniczne, a opłaty za Usługi Techniczne są wliczone w Opłatę za Usługę.
Wszystkie warunki wsparcia technicznego można znaleźć tutaj.

8. Poufność

8.1. Każda ze Stron niniejszym gwarantuje i zobowiązuje się wobec drugiej Strony, że zachowa Informacje Poufne w tajemnicy, oraz że nie będzie bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywać bądź ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Regulaminie.

8.1.1. Ograniczenia nie mają zastosowania w odniesieniu do Informacji Poufnych:

(a) które były już znane Stronie otrzymującej przed ich przekazaniem przez Stronę ujawniającą;

(b) są lub staną się znane w domenie publicznej, chyba że z powodu naruszenia Regulaminu przez Stronę otrzymującą; lub

(c) W zakresie, w jakim ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo, nakaz właściwego sądu lub dowolnego organu administracji publicznej, sądowego, rządowego lub podobnego organu właściwej jurysdykcji, pod warunkiem że Strona otrzymująca, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, powiadomi Stronę ujawniającą z możliwie największym wyprzedzeniem o takim ujawnieniu.

9. Rozwiązanie umowy

9.1. W przypadku świadczenia Usług w abonamencie miesięcznym, początkowy okres obowiązywania wynosi jeden miesiąc. Następnie umowa będzie automatycznie odnawiana co miesiąc, chyba że którakolwiek ze stron ją wypowie.

9.2. W przypadku umów z roczną subskrypcją, początkowy okres obowiązywania wynosi jeden rok. Następnie umowa będzie automatycznie odnawiana co roku, chyba że którakolwiek ze stron ją wypowie.

9.3. Obie strony zachowują prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu.

9.3.1. W przypadku braku możliwości dalszego świadczenia Usług, PeopleForce ma obowiązek powiadomić Klienta o zamiarze rozwiązania umowy, w rozsądnym terminie, nie wcześniej jednak niż 30 dni kalendarzowych przed datą takiego rozwiązania .

9.3.2. Klient może jednostronnie rozwiązać umowę z PeopleForce poprzez usunięcie konta i usunięcie z niego Treści. W takim przypadku wpłacone środki za przyszłe okresy korzystania z Usługi nie zostaną Klientowi zwrócone.

9.4 Wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy musi zostać złożone w formie określonej w sekcji 11.2. Regulaminu. Wszelkie licencje i prawa udzielone na podstawie Regulaminu zostaną natychmiast cofnięte.

10. Przechowywanie danych

10.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konkretny okres przechowywania Twoich danych osobowych może się różnić w zależności od kontekstu i rodzaju gromadzonych danych.

10.1.1 Co do zasady, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz mieć u nas aktywne konto lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Usług. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto lub jeśli Twoje konto stanie się nieaktywne, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe przez ograniczony okres czasu, zgodnie z wymogami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych.

10.1.2 Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte. Należy pamiętać, że niektóre dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli będzie to konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, rozstrzygnięcia sporu, wyegzekwowania naszych umów lub dla innych zgodnych z prawem celów, w tym obowiązków rachunkowych lub podatkowych.

10.1.3 W przeciwnym razie możesz skontaktować się z PeopleForce pod adresem [email protected] z prośbą o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych. Rozpatrzymy Twoją prośbę i podejmiemy dalsze kroki w rozsądnym terminie i bez zbędnej zwłoki.

10.1.4 Szczegółowe informacje na temat przechowywania danych osobowych klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Cesja. Klientowi nie wolno cedować ani przenosić jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w Regulaminie lub za uprzednią pisemną zgodą PeopleForce (zostanie sporządzony jako odrębny dokument i podpisany przez obie strony).

11.2 Powiadomienia: Wszelkie powiadomienia, prośby, żądania i inne powiadomienia wynikające z Regulaminu muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku angielskim i przesłane przez Strony pocztą elektroniczną na adres [email protected]

11.3 Zmiany. PeopleForce zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany lub modyfikacji Regulaminu, jeśli uzna to za konieczne. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dalsze korzystanie z Usług objętych Regulaminem po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian Regulaminu, oznacza akceptację jego zmienionej treści.

(і) Jeżeli Klient nie zgadza się z proponowanymi zmianami Regulaminu, ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z Punktem 9.3.2.

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024