Договір надання послуг користування віртуальною платформою PeopleForce

Постачальник послуг

Постачальником послуг є Товариство з обмеженою відповідальністю “ПІПЛФОРС”, (код ЄДРПОУ 43537609, адреса реєстрації – 01001, м .. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 30А)

Користувач

Користувачем вважається будь-яка фізична або юридична особа, яка підтвердила згоду на укладення цього Договору шляхом прийняття всіх його умов і оформила замовлення на користування віртуальною платформою PeopleForce (далі – платформа).

Предмет договору

Постачальник зобов’язується надати Користувачеві комплекс послуг з надання в користування віртуальною платформи PeopleForce, а Користувач зобов’язується вносити за це відповідну плату і дотримуватися умов користування платформою.

Оплата

 • Вартість послуг вказана на сайті https://peopleforce.io, без ПДВ.
 • Умовами надання послуг може бути передбачений безкоштовний тестовий період.
 • На послуги може бути змінена Постачальником послуг в односторонньому порядку шляхом зміни інформації на сайті.
 • Оплата за послуги може бути внесена користувачем через платіжний модуль або іншим способом, окремо обумовлений сторонами.
 • Постачальник послуг може надати розрахункові документи на підставі окремого запиту користувача.
 • За бажанням користувача і на підставі обопільної згоди постачальники послуг можуть надавати додаткові послуги (зміна функціональних особливостей платформи, зміна інтерфейсу і т.д.). На такі додаткові послуги та інші умови їх надання погоджується Сторонами окремо.

Порядок надання послуг

 • Постачальник послуг зобов’язаний надати користувачеві платформу з функціональними можливостями як це описано на сайті https://peopleforce.io.
 • Постачальник послуг має право припинити доступ користувача до платформи в разі нездійснення Користувачем обов’язкової оплати або в разі грубого порушення умов користування платформою з боку користувача. В такому випадку, дані облікового запису користувача зберігаються протягом 90 календарних днів, або негайно видаляються за бажанням Клієнта. Якщо після закінчення цього терміну Користувач не вніс обов’язкову оплату або не припинив порушення умов користування платформою, Постачальник послуг має право видалити акаунт користувача.
 • Постачальник послуг має право призупинити доступ користувача до платформи або окремих її елементів з метою проведення технічних робіт з попереднім повідомленням користувача про таких роботах не менше ніж за 24 години до початку при планових робіт, або без попереднього повідомлення в разі проведення аварійних робіт.
 • Постачальник послуг має право з власної ініціативи вносити зміни в функціонал платформи без зміни її основного призначення і функціональних можливостей.

Права, обов’язки і відповідальність Постачальника послуг

 • Постачальник послуг зобов’язаний підтримувати нормальну роботу платформи протягом усього часу, на який вона надана в користування, за винятком дії непередбачених обставин, які перебувають поза волею постачальника послуг.
 • Постачальник послуг зобов’язаний негайно повідомляти користувача про несанкціонований доступ до даних користувача на платформі PeopleForce або спроби такого доступу.
 • Постачальник послуг не отримує жодних прав на інформацію в акаунті користувача і не використовує персональну інформацію, що міститься в акаунті користувача, крім використання таких даних на підставі окремої згоди користувача.
 • Постачальник послуг має право залучати до підтримки платформи PeopleForce третіх осіб і несе відповідальність перед Користувачем за дії таких третіх осіб як за свої власні.
 • Постачальник послуг не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, завдані збитки, втрати, які були пов’язані з використанням або неможливістю користуватися платформою.

Права, обов’язки і відповідальність Користувача

 • Користувач має право на належний рівень послуг, що надаються і на отримання достатньої та своєчасної технічної підтримки з роботи платформи.
 • При укладенні цього Договору Користувач зобов’язаний надати Постачальнику послуг правдиву інформацію про себе, своєї господарської діяльності та іншу інформацію, яка може бути затребувана
 • Постачальником послуг. У разі надання неправдивої інформації Постачальник послуг залишає за собою право припинити доступ користувача до платформи в будь-який момент.
 • Користувач зобов’язаний не використовувати платформу для цілей інших, ніж здійснення своєї законної господарської діяльності.
 • Користувач несе відповідальність за збереження свого пароля, логіна, інших ідентифікаторів доступу до платформи, конфіденційної інформації та персональних даних, які були внесені до платформи.
 • Користувач не може надавати в користування свій доступ до платформи іншим особам, які не залучені в господарську діяльність користувача.
 • Користувач зобов’язаний не використовувати програмний код або будь-яку його частину в будь-який спосіб інший, ніж це передбачено цим Договором, не розголошувати та не використовувати алгоритми або будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, є частиною платформи, а не змінювати інтерфейс платформи, модифікувати платформу, не публікувати і не копіювати код або його частину, об’єкти інтелектуальної власності, що є частинами платформи.
 • Користувач зобов’язаний дотримуватися технічних обмежень, встановлених щодо платформи.
  До початку користування платформою Користувач зобов’язаний ознайомитися з цим Договором, іншими правилами користування платформою, політикою конфіденційності, технічними обмеженнями платформи, і ознайомити з вказаними ресурсами всіх осіб, причетних до користування платформою.
 • Користувач має право на повернення сплачених коштів і на відмову від надання послуги або на вимогу безоплатно усунути недоліки в процесі надання послуги в разі невідповідності наданої послуги її опису або в разі неможливості надати послугу з вини Постачальника послуг протягом 1 (одного) місяця з моменту початку надання послуги.

Гарантії конфіденційності інформації

 • Постачальник послуг бере на себе зобов’язання дотримуватися режиму конфіденційності інформації, яка була ним отримана в процесі надання послуг Користувачеві. Під конфіденційною інформацією розуміються будь-які дані, отримані Постачальником послуг від користувача в рамках виконання цього Договору. Розголошення таких даних може відбуватися Постачальником послуг тільки з метою надання послуг, або на підставі окремого узгодження користувача.
 • Постачальник послуг зобов’язується не використовувати будь-які персональні дані, які були ним отримані у зв’язку з наданням послуг Користувачеві, крім використання, що необхідно для надання послуг.
 • Користувач зобов’язаний зберігати режим конфіденційності всієї інформації, що стала йому відомою в процесі отримання послуг від Постачальника послуг.

Строк цього Договору і припинення надання послуг

 • Цей Договір може бути припинений в односторонньому порядку Постачальником послуг в разі грубого порушення умов цього Договору з боку користувача, або в разі систематичної (більше ніж 2 рази) затримки оплати за послуги з боку користувача, або в разі неможливості подальшого надання послуги. У разі неможливості подальшого надання послуги Постачальник послуг зобов’язаний попередити про припинення цього Договору не пізніше ніж за 1 місяць до дати такого припинення і зробити всі можливі дії з передачі Користувачеві інформації, що міститься в акаунті Користувача.
 • У разі дострокового припинення надання послуги з вини Постачальника послуг останній повертає Користувачеві надміру сплачені кошти за вирахуванням оплати за фактично надані послуги.
 • Клієнт може припинити цей Договір в односторонньому порядку шляхом видалення облікового запису і видалення контенту. В такому випадку, сплачені кошти за майбутні періоди користування Клієнту не повертаються.
 • Постачальник послуг має право видалити всю інформацію в акаунті користувача через 90 календарних днів після припинення надання послуги.

Зміна умов цього Договору

Постачальник послуг має право змінити умови цього Договору, ціну послуги, обсяг наданих послуг, конфігурацію і функціональні особливості платформи в односторонньому порядку, про що повідомляє Клієнта.