Trust Hub

Zbiór zasobów prawnych w PeopleForce

Warunki Wsparcia Technicznego

Właściwy podmiot zamawiający PEOPLEFORCE określony w niniejszym dokumencie (dalej „PeopleForce”, „My” lub „Nas”) i Użytkownik (dalej „Klient”, "Ty” lub „Twój”).
Dla uniknięcia wątpliwości termin „Klient” lub „Ty” obejmuje również pracowników, lub inne osoby korzystające z usług.

1. Definicje

1.1. Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

1.1.1. „Godziny pracy” oznaczają godzinę 10:00 rano do godziny 18 po południu w strefie czasowej UTC+2 (UTC +3 w czasie letnim), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem lokalnych świąt narodowych.

1.1.2. „Nadmierny Przestój” oznacza wszelkie przypadki, w których Usługa jest niedostępna dla Klienta, z wyłączeniem okresów Dopuszczalnych Zdarzeń.

1.1.3. „Godziny wolne od pracy” oznaczają godziny, które nie są Godzinami pracy. 

1.1.4. „Dozwolone Zdarzenia” oznaczają: (a) zaplanowany przestój; (b) zakończenie świadczenia Usług z powodu naruszenia Umowy przez Klienta; (c) zakłócenia spowodowane przez Klienta lub Upoważnionych Użytkowników, przypadkowe lub zamierzone; (d) przerwy wynikające z opóźnień lub zakłóceń w telekomunikacji, spowodowane przez Klienta lub usługi stron trzecich, na które PeopleForce nie ma wpływu; (e) awarie spowodowane zdarzeniami lub warunkami poza kontrolą PeopleForce, takimi jak działania rządu, wojna, sabotaż, terroryzm, embargo, klęski żywiołowe, strajki, zaniedbania strony trzeciej lub awarie usługodawców; (f) niedokładności lub błędy w danych dostarczonych przez Klienta; (g) niezapewnienie przez Klienta odpowiednich interfejsów do odbioru Usługi tam, gdzie jest to konieczne; lub (h) prace konserwacyjne w sytuacjach awaryjnych, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.1.5. „Problem” oznacza wadę w dostępności lub działaniu funkcji lub elementu Usługi, która początkowo działała prawidłowo.

1.1.6. „Tabela głównych funkcjonalności oprogramowania” oznacza tabelę zamieszczoną w Sekcji 3.5.

1.1.7. „Tabela kategorii problemów i czasów reakcji” oznacza tabelę w sekcji 3.6.

1.1.8. „Dostępność Platformy” oznacza dowolny okres (w którym Klient ma aktywny dostęp do Platformy), w którym nie występuje Nadmierny Przestój, liczony w ujęciu rocznym.

1.1.9. „Rozwiązanie tymczasowe” oznacza tymczasowe lub niekompletne rozwiązanie stosowane jako środek tymczasowy w celu szybkiego rozwiązania problemu, które w przyszłości zostanie ostatecznie zastąpione bardziej kompletnym rozwiązaniem.

2. Usługi wsparcia

Zespół PeopleForce będzie odpowiadał na zapytania i zapewniał pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą pojawić się w trakcie funkcjonowania Usługi. Wsparcie będzie dostępne w Godzinach pracy. Klient może skontaktować się z Zespołem PeopleForce pod adresem: [email protected]

Ponadto do dyspozycji Klienta zostanie udostępnione narzędzie wsparcia on-line.

3. Kategorie problemów; Czasy reakcji

3.1. Kiedy Klient zgłosi problem PeopleForce, PeopleForce zarejestruje problem i zajmie się nim zgodnie z czasami reakcji określonymi w Tabeli kategorii problemów i czasów reakcji. Wysyłka odpowiedzi do Klienta oznacza, że zespół PeopleForce rozumie problem, informuje Klienta o jego przyczynie i dostarcza aktualne informacje na temat postępu w jego rozwiązaniu.

3.2. Powaga problemu zostanie określona przez PeopleForce na podstawie kryteriów określonych w Tabeli kategorii problemów i czasy reakcji.

3.3. Jeżeli Klient wskaże, że waga problemu jest krytyczna, wyznaczony przedstawiciel Klienta powinien to zaznaczyć w temacie przesłanego zgłoszenia. Wszelkie zgłoszenia błędów muszą być składane przez upoważnione przez Klienta osoby.

3.4. W przypadku, gdy pomimo uzasadnionych starań PeopleForce, Pilny Problem nie może zostać rozwiązany (w tym za pomocą poprawki lub rozwiązania tymczasowego) w rozsądnym terminie, PeopleForce przydzieli dedykowaną, wykwalifikowaną osobę do pracy nad rozwiązaniem (przy czym przydzielenie takiej osoby nie może zostać zagwarantowane).

3.5. Tabela głównych funkcjonalności oprogramowania

Tabela głównych funkcjonalności oprogramowania zawiera listę kluczowych funkcjonalności naszego oprogramowania HRM PeopleForce, sklasyfikowanych według modułów.

Moduł

Główne funkcjonalności

Funkcjonalność Ogólna

Logowanie do programu poprzez e-mail i hasło, utworzenie profilu pracownika, aktywacja i dezaktywacja dostępu do oprogramowania.

PeopleHR

Tworzenie wniosków o nieobecności, zatwierdzanie i odrzucanie wniosków o nieobecności, obliczanie sald nieobecności.

PeopleRecruit

Tworzenie, edycja i przeglądanie ofert pracy; tworzenie i edycja kandydata, przeprowadzanie kandydata przez lejek pracy, przeglądanie bazy kandydatów; tworzenie i przesłanie oferty pracy, akceptacja oferty przez kandydata; tworzenie i wysyłanie listu z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

PeoplePerform

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja OKR (celów); tworzenie, przeglądanie i aktualizacja KPI; tworzenie i przeglądanie 1:1; tworzenie, przesyłanie i wypełnianie ocen wyników.

PeoplePulse

Tworzenie, wysyłanie i wypełnianie ankiet.

PeopleTime

Utworzenie, wypełnienie, przesłanie i zatwierdzenie harmonogramu; tworzenie projektu, zadania w projekcie.

PeopleDesk

Tworzenie sprawy, wysyłanie odpowiedzi na sprawę.

3.6. Tabela kategorii problemów i czasów reakcji

Działania opisane w Tabeli kategorii problemów i czasów reakcji określają najpóźniejszy czas reakcji na Problem zgłoszony przez Klienta.

Waga Problemu

Opis Problemu

Czas udzielenia odpowiedzi Klientowi (* w godzinach pracy)

Czas reakcji na naprawę błędów

(* w godzinach pracy)

Krytyczna

Platforma nie działa. Zdarzenie, które spowodowało zakłócenie podstawowej funkcjonalności oprogramowania. Rozwiązania tymczasowe nie są dostępne.

1 godzina

maksymalnie 8 godzin (1 dzień)

Średnia

Zdarzenie, które doprowadziło do naruszenia głównej funkcjonalności oprogramowania.

Platforma pracuje, ale z przerwami.

Dostępne są rozwiązania tymczasowe problemu.

4 godziny

maksymalnie 24 godziny (3 dni)

Niekrytyczna / Niska

Błędy, które nie wpływają znacząco na funkcjonalność lub wydajność oprogramowania.

Przykłady: ulepszenia produktów, pytania dotyczące użytkowania.

8 godzin

Maksymalnie 80 godzin (10 dni)

4. Dostępność Platformy

4.1. Celem PeopleForce jest zapewnienie dostępności Usługi na poziomie 99,5%. W związku z tym, jeśli dostępność spadnie poniżej tego celu, PeopleForce podejmie działania opisane poniżej:

Dostępność Platformy

Rozwiązanie

99.50% - 100%

Nie jest wymagane żadne działanie.

95.00% - 99.50%

Powiadomienie Klienta

(zamieszczone na „Status Page”).

< 95.00%

5,0% kredytu na przyszłe usługi

(wartość zostanie wyliczona na podstawie miesięcznej opłaty

należnej za okres, w którym

wystąpił Nadmierny Przestój.

4.2. Klient wyraża zgodę na to, że Usługa nie będzie dostępna podczas zaplanowanej modernizacji. Jeśli będzie to możliwe, planowa konserwacja będzie przeprowadzana w Godzinach wolnych od pracy.

4.3. Odpowiedzialność za żądanie wykorzystania kredytu określonego w tabeli 4. powyżej na przyszłe usługi ponosi Klient i powinien to zrobić przed odnowieniem Usługi.

4.4. Obliczanie wysokości kredytu określonego w tabeli 4 powyżej dotyczy samej Usługi, a nie dostępności sieci zewnętrznej lub komponentów znajdujących się poza kontrolą PeopleForce.

4.5. Powyższe działania będą ostatecznym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Klientowi w tym zakresie.

5. Kopia zapasowa

5.1. Kopia zapasowa PeopleForce

5.1.1. PeopleForce będzie wykonywać operacje tworzenia kopii zapasowych w ramach środków zapewniających ciągłość działania.

5.1.2. PeopleForce tworzy kopię zapasową danych raz dziennie.

5.2. Kopia zapasowa Klienta

5.2.1. PeopleForce zachęca Klienta do niezależnego tworzenia kopii zapasowych jego danych, zarządzanych na Platformie. Te kopie zapasowe można wykorzystać do celów opracowywania, wdrażania, testowania i utrzymywania bieżącej działalności biznesu.

6. Zdarzenie siły wyższej

W przypadku wystąpienia siły wyższej PeopleForce może być zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku lub opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań. Zdarzenia siły wyższej obejmują, ale nie ograniczają się do:

  • klęsk żywiołowych (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany);
  • działań wojennych, wrogich działań, aktów terroryzmu lub niepokojów społecznych;
  • działań rządowych, takich jak zmiany regulacyjne, embarga lub zakazy;
  • strajków, sporów pracowniczych lub blokad;
  • epidemii lub pandemii.

W okresie działania Siły Wyższej zobowiązania PeopleForce wynikające z niniejszych Warunków mogą zostać tymczasowo zawieszone, a PeopleForce nie będzie uznawane za naruszającego niniejsze Warunki Wsparcia Technicznego przez czas trwania zdarzenia Siły Wyższej.

7. Prawo PeopleForce do zmiany niniejszych Warunków Wsparcia Technicznego

PeopleForce zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub modyfikacji warunków określonych w niniejszych Warunkach, jeśli uzna to za konieczne.

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024