Główna icon Blog icon

Manager ds. zatrudnienia a rekruter: Co ich różni?

Manager ds. zatrudnienia a rekruter: Co ich różni?
Talent acquisition timer icon2023-06-05

Manager ds. zatrudnienia a rekruter: Co ich różni?

image
PeopleForce team

Ludzie są najważniejszym zasobem firmy, dlatego procesy rekrutacji i zatrudniania, które zapoczątkowują relację pracownik-firma, są tak ważne i wymagają szczególnej troski. W ich realizacji uczestniczą osoby o odmiennych, ale uzupełniających się profilach – manager ds. zatrudnienia (Hiring Manager) i rekruter. Każdy z nich ma swój nadrzędny cel, jednak w istocie dążą oni do jednego – pozyskania dla firmy kolejnych wykwalifikowanych profesjonalistów i specjalistów.

Manager ds. zatrudnienia i rekruter stosują różne podejścia w kwestii zatrudniania pracowników. Manager skupia się na zapewnieniu odpowiedniej siły roboczej do utrzymania ciągłości operacyjnej lub realizacji nowych projektów związanych z jego obszarem odpowiedzialności. Natomiast rekruter koncentruje się na skutecznym przyciągnięciu do firmy odpowiednich talentów, czyli osób, których profile idealnie pasują do postawionych wymagań.

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że manager i rekruter osiągną swoje cele? Najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie ich do wspólnego zespołu, aby mogli się wzajemnie wspierać i przekazywać sobie informacje zwrotne, zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo sukcesu. Sprawdźmy, jakie cechy powinien posiadać zespół rekrutacyjny, co łączy managera ds. zatrudnienia i rekrutera, jakie są między nimi podobieństwa i w jakich obszarach mogą oni nawiązać ze sobą współpracę.

Jakie są relacje między managerem ds. zatrudnienia a rekruterem?

Profesjonalne przygotowanie ma fundamentalne znaczenie w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów na dane stanowisko. Relacja między managerem ds. zatrudnienia a rekruterem może wynikać z potrzeby obsadzenia wakatu z powodu odejścia osoby z firmy – z różnych powodów, takich jak rezygnacja, przetasowania kadrowe, rozwój zawodowy i/lub zwolnienie osoby, która zajmowała dane stanowisko. W innym przypadku relacja może mieć związek z rozszerzeniem działalności firmy lub potrzebą przydzielenia dodatkowego wsparcia w jakimś procesie lub projekcie.

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć relację pomiędzy managerem ds. zatrudnienia a rekruterem, poniżej opisaliśmy ich obowiązki i kwalifikacje, a także podaliśmy kilka pomocnych wskazówek, jeśli zastanawiasz się nad objęciem któregoś z tych stanowisk.

image

Czym zajmuje się manager ds. zatrudnienia w trakcie procesu rekrutacyjnego?

Rola managera ds. zatrudnienia podczas procesów rekrutacji i zatrudniania obejmuje szereg poniższych obowiązków:

 • Identyfikacja umiejętności. Określenie umiejętności, które powinien posiadać kandydat na dane stanowisko.
 • Tworzenie oferty pracy. Współpraca przy tworzeniu oferty pracy, dostarczanie zespołowi rekrutacyjnemu szczegółów dotyczących poszukiwanego profilu, obowiązków do wykonania, twardych i miękkich umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
 • Przegląd CV i rozmowy kwalifikacyjne. Dokładny przegląd CV rekomendowanych przez rekrutera. Zidentyfikowanie odpowiednich doświadczeń i umiejętności. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem po przeczytaniu CV. Określenie krótko- i średnioterminowych oczekiwań kandydata i zestawienie ich z potrzebami i celami firmy.
 • Wdrożenie i onboarding. Zapewnienie właściwej integracji wybranej osoby z zespołem lub wdrożenie w projekt, w który będzie docelowo zaangażowana.
 • Szkolenie. Zidentyfikowanie luk kompetencyjnych, które należy uzupełnić, aby pracownik osiągał jak najlepsze wyniki, a następnie opracowanie dla niego planu szkoleń (przy wsparciu działu HR).
 • Ocena wydajności. Ocena wyników pracy danej osoby w celu jej aktywizacji i zapewnienia wsparcia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Strategia utrzymania pracownika. Określenie, wraz z działem zasobów ludzkich, strategii retencji, aby zapewnić ciągłość zatrudnienia i rozwój pracowników w firmie.

Jakie umiejętności posiada manager ds. zatrudnienia?

Manager ds. zatrudnienia to osoba, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność wynikająca z pełnionej funkcji – to on podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu danej osoby. Ponadto jest zaangażowany w szkolenie, integrację i przyczynia się do sukcesu nowego pracownika. Potrzebuje do tego szeregu kompetencji i umiejętności, takich jak:

 • zdolności komunikacyjne i umiejętność aktywnego słuchania;
 • umiejętność krytycznego myślenia;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętności przywódcze;
 • umiejętność planowania i organizacja pracy;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • inkluzywne nastawienie i zachowanie.

Jak zostać managerem ds. zatrudnienia?

Manager ds. zatrudnienia jest zazwyczaj kierownikiem funkcjonalnym, liderem zespołu, kierownikiem działu lub kierownikiem projektu. Z tego względu warto zastanowić się nad awansem na tego typu stanowiska w ramach swojej kariery w firmie.

Nasze wskazówki:

 • Zdobądź doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych.
 • Rozważ uzyskanie certyfikatu, aby promować siebie i zwiększyć wartość swojego profilu zawodowego.
 • Wspinaj się po szczeblach kariery, poszukując możliwości zatrudnienia.
image

Jaka jest rola rekrutera w procesie rekrutacji?

Rekruter jest zazwyczaj pracownikiem działu zasobów ludzkich firmy lub może należeć do zewnętrznej organizacji headhunterskiej. Do jego obowiązków należy m.in:

 • Identyfikacja wysokiej jakości kandydatów. Opierając się na oczekiwaniach zawartych w ofercie pracy przygotowanej na etapie planowania rekrutacji, rekruter przystępuje do poszukiwania potencjalnych kandydatów na rynku pracy i wybiera najbardziej wykwalifikowanych na dane stanowisko.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. Rekruter kontaktuje się z wybranymi kandydatami i przeprowadza wstępne rozmowy kwalifikacyjne, a na podstawie cech poszczególnych osób może wybrać te, które zarekomenduje później managerowi ds. zatrudnienia.
 • Wspieranie managera ds. zatrudnienia i udzielanie rekomendacji. Rekruter wysyła krótką listę kandydatów i wyniki wstępnych rozmów kwalifikacyjnych wraz z rekomendacjami do managera ds. zatrudnienia. Zapewnia managerowi informacje o dostępności poszczególnych profili do czasu znalezienia odpowiedniej osoby. Dostarcza firmie zewnętrznych informacji o wynagrodzeniach, świadczeniach i innych dodatkach funkcjonujących na rynku do ofert pracy. Rekruter aktualizuje lub tworzy opisy stanowisk – w zależności od potrzeb.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać rekruter?

Aby pozyskiwać i przyciągać najlepszych kandydatów, rekruter musi dbać o własną kulturę doskonałości i perfekcjonizmu, a także rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne i miękkie. Oto niektóre z umiejętności, jakie powinien posiadać rekruter:

 • umiejętność współpracy;
 • komunikatywność;
 • proaktywność;
 • umiejętność planowania;
 • zdolność do monitorowania zadań;
 • umiejętność obsługi oprogramowania pomocniczego;
 • umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych;
 • umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe.

Jak zostać rekruterem?

Aby zostać rekruterem, warto ukończyć studia wyższe na kierunkach takich jak zasoby ludzkie, prawo pracy, psychologia, socjologia, zarządzanie lub inne pokrewne.

Nasze wskazówki:

 • Zdobądź doświadczenie zawodowe, niekoniecznie w dziale zasobów ludzkich.
 • Rozważ uzyskanie certyfikatu w dziedzinie zasobów ludzkich, aby promować siebie i zwiększyć wartość swojego profilu zawodowego.
 • Bądź na bieżąco z nowymi trendami w procesach i technikach zatrudniania.
 • Wspinaj się po szczeblach kariery, szukając możliwości w obszarze pozyskiwania talentów.
image

Podobieństwa między rekruterem a managerem ds. zatrudnienia

 • Wspólny cel. Celem obu tych osób jest pozyskanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników na dane stanowisko w firmie.
 • Znajomość procesów. Obie strony znają procesy, za które są odpowiedzialne. Rekruter jest odpowiedzialny za procesy związane z zasobami ludzkimi, a manager ds. zatrudnienia posiada pełną wiedzę na temat funkcjonowania danej branży, działu lub projektu, którym zarządza w firmie.
 • Prezentowanie wizerunku firmy. Obie strony, chociaż mają odmienne perspektywy i możliwości działania wiedzą, że nadrzędną rzeczą jest tak przedstawić firmę kandydatowi, aby go pozyskać do zespołu.
 • Praktykowanie inkluzywnej rekrutacji. Obie strony mają za zadanie tak zarządzać procesem rekrutacji, aby potencjalni kandydaci byli zainteresowani kulturą firmy już od pierwszego kontaktu.

Współpraca między rekruterem a managerem ds. zatrudnienia

Manager ds. zatrudnienia i rekruter współpracują ze sobą podczas całego procesu rekrutacji i selekcji.

 • Rekruter wspiera managera ds. zatrudniania w wyborze najlepszych kandydatów – razem zajmują się przygotowaniem opisu stanowiska, a także listy umiejętności i doświadczeń wymaganych na stanowisku, które ma objąć nowy pracownik.
 • Wspólnie przeglądają życiorysy kandydatów, wcześniej wytypowanych przez rekrutera, aby wybrać najodpowiedniejsze i najbardziej wykwalifikowane osoby, uwzględniając kryteria postawione przez managera ds. zatrudnienia.
 • Po wybraniu pracownika rekruter pomaga managerowi realizować procesy onboardingu, szkolenia i oceny nowego członka zespołu.

Manager ds. zatrudnienia a rekruter: podsumowanie

Jakość profesjonalistów i specjalistów firmy ma bezpośredni wpływ na rentowność biznesu. Stąd tak ważna jest rekrutacja, zatrudnianie i retencja najbardziej wykwalifikowanych talentów, które dołączą do różnych grup operacyjnych i zarządczych w firmie.

Gdy zarówno manager ds. zatrudnienia, jak i rekruter rozumieją i akceptują odpowiedzialność za pozyskiwanie odpowiednich talentów dla firmy, sukces procesu rekrutacji jest zapewniony. Informacje między nimi muszą przepływać płynnie. Przejrzystość i uczciwość w komunikacji zwiększy szanse na wybór właściwego kandydata, który z największym prawdopodobieństwem zostanie w firmie na długo.

FAQ

Kim przeważnie jest manager ds. zatrudnienia (Hiring Manager)?

Manager ds. zatrudnienia jest pracownikiem firmy, z reguły pełniącym funkcje kierownicze. Może być np. jest kierownikiem funkcjonalnym, szefem lub liderem, który musi obsadzić wakat, ponieważ ktoś opuszcza swoje stanowisko, albo powstało zapotrzebowanie na dodatkową siłę roboczą do realizacji stałych lub nowych zadań w firmie.

Jak manager ds. zatrudnienia może pomóc rekruterowi?

Manager ds. zatrudnienia może przekazywać informacje o dziale, organizacji i stanowisku, które ma zostać obsadzone oraz wskazać, jakie są potrzeby i wymagania danego stanowiska. Może również informować, jakiego typu kandydat jest poszukiwany oraz jakie wymagania musi spełniać.

Czy manager ds. zatrudnienia decyduje o wynagrodzeniu?

Tak, manager ds. zatrudnienia zazwyczaj określa wynagrodzenie nowego pracownika bazując na dostępnym budżecie. Podczas procesu rekrutacji, manager ds. zatrudnienia otrzymuje od rekrutera wskazówki dotyczące przedziałów wynagrodzeń w porównaniu do ustalonych przez firmę profili.

Czy to manager ds. zatrudnienia ma decydujący głos w kwestii zatrudnienia?

Tak, manager ds. zatrudnienia ma ostateczny głos przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. To on decyduje, czy profil osoby, z którą przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i którą oceniono, pasuje do poszukiwanego profilu i może stanowić dla firmy długoterminową wartość.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.